SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 20 Posts

·
Registered
Joined
·
1,118 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Вѝлнюс е столицата на Литва. Административен център е на Вилнюски окръг, както и на районната Вилнюска община без да е част от нея. Самият град е обособен в самостоятелна градска община с площ 401 км2.

Вилнюс се намира в Югоизточна Литва на мястото, където река Вилня се влива в река Нерис. Разположението му далеч от географския център на страната може да се обясни с множеството промени в нейните граници през годините. Някога градът е бил не само културно, но и географски в самия център на Великото литовско княжество.

Според последното преброяване на населението от 2001 г. Вилнюс има население от 542 287 души, от които 57,8 % литовци, 18,7 % поляци, 14 % руснаци, 4 % беларуси, 1,3 % украинци и 0,5 % евреи.
Източник:http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D1%8E%D1%81

 

·
Registered
Joined
·
16,656 Posts
Личи си къде не са циклили пет века в ориенталска мизерия...
 
1 - 20 of 20 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top