SkyscraperCity Forum banner
1 - 10 of 10 Posts

· Registered
Joined
·
164 Posts
SPAR Šiška/Rakuševa ulica - 15.2.2018

So pa pred kakšnim dnevom ali dvema zaprli polovico sicer novozgrajene Rakuševe ulice (med Celovškimi in SPAR Šiško) in rušijo cesto, delavci pravijo da se bo izkopala gradbena jama in zgradila rampa za uvoz v shopping center/garaže, ni pa mi jasno kako bo to izgledalo, glede na to da je vmes med Rakuševo in gradbiščem že izvedena pilotna stena. 
1 - 10 of 10 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top