SkyscraperCity Forum banner

LJUBLJANA | Aleja | Nakupovalno središče / Shopping centre

225446 Views 874 Replies 108 Participants Last post by  dunker86
1 - 1 of 875 Posts
Ne vem kako je z KFCjem v Evropi. V ZDA je KFC navadna žalost. Zdehidrirana kura presoljena do amena.
Če si želimo Ameriške restavracije predlagam Chick-Fil-a, Pancheros ter Texas Roadhouse.
1 - 1 of 875 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top