SkyscraperCity Forum banner

LJUBLJANA | Aleja | Nakupovalno središče / Shopping centre

225578 Views 874 Replies 108 Participants Last post by  dunker86
1 - 2 of 875 Posts
V podhodu/pasaži pod Bežigrajskim dvorom. Odprl se je decembra 1996 in je bila takrat to 7 McD restavracija v Sloveniji. Pred zaprtjem ga ni rešila tudi kasnejša povezava med podhodoma Bežigrajski dvor in Plava Laguna leta 2003 in so ga po 10ih letih obratovanja leta 2006 zaprli. Od tega je sedaj že 14 let.

Glede na to, da je bil lociran v delu ljubljanskega podzemlja, za katerega redko kdo sploh ve, da obstaja, me niti ne čudi, da so zaprli.
See less See more
  • Like
Reactions: 3
V času delovanja kina bežigrad je imel cca 400 do 500 ljudi obiska dnevno, kar je bilo ravno na spodnji meji dobička. Pač pokril je stroške, pa mogoče je na koncu leta ostal za en dobr dopust. Kej pretirano dobro pa tistemu McDju nikoli ni šlo
1 - 2 of 875 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top