SkyscraperCity banner

401 - 420 of 1974 Posts

·
Registered
Joined
·
1,056 Posts
Dzięki powstaniu tego wątku bardziej zainteresowałem się tą linią i oprócz oglądania przebiegu z Google maps odkryłem stronę, którą pewnie większość z Was już zna: http://www.kolej.one.pl/ (niestety jak to piszę to odmawia dostępu).

Co mnie zaskoczyło? To, że linia Głogów-Żagań do końca wojny funkcjonowała jako dwutorowa. Nie wiecie jak doszło do rozebrania? Zgaduję, że została ponownie ułożona w ZSRR. Przez całe życie byłem przekonany, że ten tor nigdy nie istniał.
 

·
Registered
Joined
·
7,281 Posts

·
Registered
Joined
·
7,281 Posts
Widzę, że jedyny poseł jaki zainteresował się tą linią to jakiś poseł z Torunia, oj kiepsko się sprawujecie nasi lokalni parlamentarzyści.
Interpelacja nr 830

do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

w sprawie stanu infrastruktury linii kolejowej nr 14 na odcinku Leszno - Głogów oraz obecnej sytuacji przewozów pasażerskich tej relacji

Szanowny Panie Ministrze! Podczas dyżuru poselskiego otrzymałem sygnał o złym stanie infrastruktury linii kolejowej nr 14 na odcinku Leszno - Głogów i zawieszeniu przewozów pasażerskich na tej relacji w rozkładzie jazdy 2011/2012. Kieruję do Pana następującą interpelację.

Wielu mieszkańców naszego regionu podróżuje do Głogowa i jednocześnie wielu studentów z Głogowa pobiera nauki w Toruniu lub Bydgoszczy. Trasa Głogów - Leszno o łącznej długości 45 kilometrów umożliwia łatwe kolejowe połączenie z miastami z północy Polski. Z Leszna istnieje wiele połączeń z Poznaniem i nawet bezpośrednio z miejscowościami województwa kujawsko-pomorskiego. Odcinek tej linii przebiega przez trzy województwa: wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie.

Linia nr 14 na odcinku Leszno - Głogów jest kwalifikowana do linii o znaczeniu krajowym. Nawierzchnię stanowią szyny bezstykowe i klasyczne typu S49 z lat 1975-1982 na podkładach betonowych i drewnianych z lat 1969-1990. Prędkość konstrukcyjna linii wynosi 100 km/h. W obu torach obowiązuje maksymalna prędkość rozkładowa 90 km/h, jednakże z uwagi na zły stan toru w rozkładzie jazdy 2010/2011 na odcinku Grodziec Mały - Głogówko wprowadzono ograniczenie prędkości rozkładowej do 40 km/h, zaś na odcinku Głogów - Grodziec Mały - do 20 km/h. Od wielu lat nie były prowadzone żadne prace rewizyjne ani rewitalizacyjne, dlatego stan torowiska można nazwać wysoce niezadowalającym. Czas podróży na trasie o łącznej długości 45 km wynosił około 85 min. W rozkładzie jazdy 2011/2012 kursy na tej relacji zostały zawieszone.

Województwo dolnośląskie w listopadzie 2011 r. ogłosiło nieograniczony przetarg na realizację usług pasażerskich na trasie Głogów - Leszno. Żaden z przewoźników nie złożył swojej oferty. Sytuacja jest o tyle patowa, że wspomniane województwo nie może zorganizować przewozów bez przetargów na podstawie obowiązującej ustawy, ponieważ zgodnie z nią organizatorem przewozów pasażerskich na tej relacji jest województwo lubuskie (na obszarze tego samorządu przebiega najdłuższy odcinek tej trasy). Władze lubuskiego nie są zainteresowane organizowaniem przewozów na tej relacji i dodatkowo nie posiadają taboru mogącego obsłużyć tę relację. Województwo wielkopolskie, które dotychczas udostępniało Przewozom Regionalny autobusy szynowe do obsługi tej trasy, od nowego rozkładu całe zaplecze techniczne użyczyło Kolejom Wielkopolskim. Podsumowując wątek, mimo dobrych chęci województwa dolnośląskiego nie można uruchomić ponownie przewozów pasażerskich w relacji Głogów - Leszno. Skutkiem tego, że linia klasyfikowana jest jako linia o znaczeniu krajowym, głównym inwestorem i zarządcą jest PKP Polskie Linie Kolejowe. Samorząd województwa dolnośląskiego nie może przeprowadzić inwestycji o charakterze rewitalizacyjnym. Ponadto województwa lubuskie i wielkopolskie nie są zainteresowane inwestowaniem w tę trasę.

Atrybutem tej relacji jest interregionalny charakter. Łączy ze sobą trzy województwa i dwa duże ośrodki liczące 67 tys. mieszkańców (Głogów) i ponad 64 tys. (Leszno). Pierwszy z dworców będzie remontowany, drugi niedługo zostanie oddany do użytku po dwuletnim remoncie. Stąd też zrozumiałe, że województwo lubuskie nie jest zainteresowane tą trasą - korzystają z niej nieliczni mieszkańcy tego samorządu (Wschowa).

Uważam, że dla dobra zarówno mieszkańców tych trzech województw i ich rozwoju oraz dla łatwiejszej komunikacji z północą kraju, włącznie z województwem kujawsko-pomorskim, inwestycja rewitalizacyjna byłaby wysoce wskazana. Z połączenia korzystają również przewoźnicy towarowi, którzy mają istotny wpływ na rozwój polskiej gospodarki.

Panie Ministrze, jakie jest Pana stanowisko w podmiotowej sprawie?

Jakie plany rozwoju dla linii nr 14 na odcinku Leszno - Głogów posiada Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej?

Czy ministerstwo będzie prowadziło prace nad ułatwieniem organizowania i zlecania kolejowych przewozów pasażerskich, aby przy dobrowolnej chęci jednego z województw mogło one organizować przewozy (po niezgłoszeniu się w przetargu żadnego z przewoźników i nie obarczaniu tym obowiązkiem samorządu województwa, przez które przebiega najdłuższy odcinek relacji)?

Czy ministerstwo podejmie rozmowy z PKP Polskie Linie Kolejowe w celu przeprowadzenia rewitalizacji linii na wspomnianym odcinku i przywróceniu prędkości rozkładowej równej 100 km/h i skróceniu czasu przejazdu do 35-40 min z obecnych 85 min i dzięki temu lepszego wykorzystania remontowanych dworców w Lesznie i Głogowie? Rewitalizacja nie wymaga uzyskania decyzji środowiskowych.

Czy ewentualne środki przekazane kolei decyzją Komisji Europejskiej mogłyby być wykorzystane na rewitalizację tego odcinka jeszcze w obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej?

Z poważaniem

Poseł Tomasz Lenz

Toruń, dnia 10 stycznia 2012 r.
orka2.sejm.gov.pl
Odpowiedź na interpelację
Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na pismo nr SPS-023-830/12 z
dnia 16 stycznia 2012 r. przekazujące interpelację pana posła Tomasza Lenza w
sprawie stanu infrastruktury linii kolejowej nr 14 na odcinku Leszno – Głogów
oraz obecnej sytuacji przewozów pasażerskich na tej relacji uprzejmie
wyjaśniam, co następuje.
Priorytetem działań ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej
w sektorze transportu kolejowego jest przyspieszanie procesów
modernizacyjnych, unowocześniania taboru i skracania czasu przejazdu.
Potrzeby w obszarach modernizacji istniejącej infrastruktury kolejowej i
modernizacji taboru są bardzo duże z uwagi na wieloletnie niedoinwestowanie
kolei. W pierwszej kolejności podejmowane działania skierowane są na
rewitalizację istniejących linii kolejowych.
Zakres prowadzonych prac jest ściśle uzależniony od wielkości dostępnych
na ten cel środków finansowych. W najbliższych kilku latach wszelkie środki,
jakimi będzie dysponować PKP PLK SA, zostały już rozdysponowane na
realizację zadań określonych w „Wieloletnim programie inwestycji kolejowych
do 2013 roku z perspektywą do roku 2015” przyjętym przez Radę Ministrów 7
listopada 2011 r. W programie tym nie przewiduje się działań inwestycyjnych
na linii kolejowej nr 14 na odcinku Leszno – Głogów.
Możliwość realizacji nowych zadań, nieujętych w ww. programie, w tym
odcinka Głogów – Leszno, istnieje jedynie w przypadku pozyskania
dodatkowych środków do ich sfinansowania.
Natomiast w planach inwestycyjnych PKP PLK SA na lata 2014–2020
przewiduje się rewitalizację i elektryfikację 115 km odcinka linii nr 14 (od
Głogowa do Durzyna).
Z dotychczasowych obserwacji realizacji ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o
publicznym transporcie zbiorowym wynika, że dla organizatorów transportu
publicznego największym problemem jest organizowanie wojewódzkich
przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym, w tym szczególnie
przewozów w relacjach wykraczających swym zasięgiem poza granice
administracyjne województwa.
Podobne stanowisko reprezentują przedstawiciele samorządów województw,
którzy przedstawili już kilka propozycji dotyczących sposobu organizowania
kolejowych przewozów pasażerskich przez samorządy województw. Problem
ten niewątpliwie wymaga dokonania analizy wszystkich związanych z nim
aspektów i znalezienia lepszych i bardziej efektywnych niż obecne rozwiązań
organizacyjnych oraz prawnych.
Ponadto uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 16 grudnia
2005 r. o Funduszu Kolejowym na współfinansowanie zadań własnych
województw w zakresie organizowania kolejowych przewozów pasażerskich
wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych w 2012 r.
przeznaczono środki funduszu w kwocie 150 mln zł. Środki te zostały
podzielone pomiędzy województwa proporcjonalnie do liczby udziałów w
spółce Przewozy Regionalne sp. z o.o.
Uprzejmie proszę Panią Marszałek o przyjęcie powyższej odpowiedzi,
dziękując jednocześnie panu posłowi Tomaszowi Lenzowi za zainteresowanie
się tą problematyką
Z poważaniem
Andrzej Massel - podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
orka.sejm.gov.pl
 

·
glogowski.blog.pl
Joined
·
950 Posts
^^

poseł z Torunia?? Dziwne, aczkolwiek godne pochwały.

Zastanawia mnie jednak to stwierdzenie: 'Wielu mieszkańców naszego regionu podróżuje do Głogowa"...
;)
 

·
Registered
Joined
·
7,281 Posts
Co sądzicie o pomyśle wydania około 10 milionów na przebudowę jednej nitki mostu kolejowego (linia 14)w Głogowie na tymczasowy most drogowy. Ciekawe czy to nie będzie kolidowało z planowaną rewitalizacją linii nr 14.
Więcej o tym w materiale video tv master.
 

·
Registered
Joined
·
682 Posts
Co sądzicie o pomyśle wydania około 10 milionów na przebudowę jednej nitki mostu kolejowego (linia 14)w Głogowie na tymczasowy most drogowy. Ciekawe czy to nie będzie kolidowało z planowaną rewitalizacją linii nr 14.
Nigdzie nie mówią na jak długi okres ta dzierżawa, więc niekoniecznie może stać to w kolizji z remontem 14ki.
Z jednej strony dobrze, bo drogowcy wyremontują i zabezpieczą mosty na swoje potrzeby, z drugiej nawet jak się rozpocznie remont 14-ki to przywrócenie do życia drugiego toru na Odrzycko - Głogów można zostawić na koniec. Ta przeprawa jeszcze długo nie będzie wąskim gardłem dla kolei.
 

·
Registered
Joined
·
7,281 Posts
Sęk w tym, że prezydent Głogowa twierdzi, że ten most jest w bardzo dobrym stanie i ma zamiar zrobić tą tymczasówkę bez remontu mostu, którego nawet nie może remontować, bo to nie jest własność miasta tylko PKP.
 

·
Registered
Joined
·
208 Posts
Zawieszenie pociągów z Leszna do Głogowa spowodowane było głównie brakami taborowymi… Bo i niby dlaczego Wielkopolska ma oddawać swój szynobus do obsługi Lubuskiego i Dolnośląskiego ? Wielkopolska ma linie do Wolsztyna i Wągrowca do obsługi szynobusami, a są to linie po generalnej rewitalizacji… A Leszno jest doskonale skomunikowane z Poznaniem. Wielkopolskie szynobusy są własnością województwa a do PR były tylko wypożyczone i w momencie powstania Kolei Wielkopolskich zostały odebrane i przekazane nowo powstałej spółce (powróciły w stanie tragicznym i większość nadal jest remontowana)
 

·
Registered
Joined
·
7,281 Posts
Leszno jest mocno powiązane z Zagłębiem Miedziowym, busy na trasie Głogów - Leszno są zazwyczaj pełne, więc porządna i szybka linia kolejowa byłaby rentowna. Patrząc na to z twojego punktu widzenia można stwierdzić dlaczego lubuskie lub dolnośląskie mają dawać szynobusy skoro linia idzie przez wielkopolskie. Na takich liniach pogranicznych powinno to być lepiej ustawowo rozwiązane, bo 3 samorządy nigdy nie dojdą do porozumienia. Moim zdaniem szynobusy lub pociągi na tej linii powinny zapewnić przewozy regionalne a poszczególne województwa powinny się zrzucać po 1/3 kosztów utrzymania.
 

·
Fotorelator kolejowy
Joined
·
4,481 Posts
Jeżeli chodzi o fotorelacje z linii nr 14 to odcinek Głogów - Żagań obfotografowałem wspólnie z kolegą w całości, odcinek Leszno - Głogów i Żagań - Żary - Zasieki częściowo, efekty pracy są dostępne http://galeriakolejowa.szprotawa.org.pl/index.php?cat=5 po kliknięciu w link.

Zdjęcia ze stacji w Szprotawie http://galeriakolejowa.szprotawa.org.pl/index.php?cat=49, zdjęcia stacji węzłowych Niegosławice http://galeriakolejowa.szprotawa.org.pl/thumbnails.php?album=3, Głogów http://galeriakolejowa.szprotawa.org.pl/thumbnails.php?album=72 Grodziec Mały http://galeriakolejowa.szprotawa.org.pl/thumbnails.php?album=89, Żagań http://galeriakolejowa.szprotawa.org.pl/thumbnails.php?album=4, Żary http://galeriakolejowa.szprotawa.org.pl/thumbnails.php?album=13. Jak się komuś chce i ma czas to pozwalam skopiować url z galerii i zapodać jako zdjęcia na forum.
 

·
Registered
Joined
·
7,281 Posts
Szacun kysiek, skoro obfotografowałeś tak długi odcinek 14stki powiedz mi jaki na prawdę jest stan torów na odcinku Głogów - Szprotawa. W Głosie Głogowa pisali swego czasu o planowanym remoncie torów na tym odcinku i ciekawi mnie czy coś tam robili czy jak zwykle puścili tylko plotkę.
 

·
Fotorelator kolejowy
Joined
·
4,481 Posts
Ostatnia porcja zdjęć z tego odcinka była zrobiona w kwietniu 2011 także ciężko coś powiedzieć, szczerze to nie wierzę w jakikolwiek remont odcinka Głogów - Żagań, po prostu skupią się na utrzymaniu istniejących prędkości. Wiosną jak żona i syn pozwolą spróbuję się ruszyć w okolice Głogowa i spróbuję sprawdzić czy i co ewentualnie się zmieniło.
 

·
Registered
Joined
·
7,281 Posts
^^
A jest gdzieś w necie jakaś wzmianka na temat tego remontu?

Rozpoczęły się prace przy remoncie głogowskiego dworca
Ruszyły prace remontowe na głogowskim dworcu PKP. Budowlańcy zaczęli od prac rozbiórkowych w piwnicach. Jeszcze w tym tygodniu rozpocznie się remont dachu, natomiast w przyszłym wykonawca zacznie montaż rusztowań niezbędnych do prac elewacyjnych.
Dworzec zmodernizowany zostanie za ponad 3 miliony 200 tysięcy złotych. W ramach modernizacji poprawi się wizerunek i estetyka obiektu, a także komfort korzystania przez podróżnych. - Historyczny wygląd odzyska elewacja budynku. Powojenny tynk zostanie skuty, a w jego miejsce zostaną odtworzone klinkierowe płytki, które pokryją niemal w całości elewację. Obiekt zostanie również docieplony. Tuż nad wejściem zostanie zamontowany nowy zegar. W całym budynku wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa - mówi Bartłomiej Sarna, rzecznik prasowy PKP we Wrocławiu.

Gruntownej modernizacji będzie poddany hol dworca, w którym zostanie wymieniona posadzka, a także odświeżone i pomalowane ściany oraz zamontowane nowe oświetlenie i system głosowej informacji podróżnych. - Metamorfozę przejdą kasy biletowe, które zostaną poddane gruntownej renowacji i dostosowane do obsługi osób niepełnosprawnych. Dla poprawy bezpieczeństwa podróżnych na dworcu i w jego otoczeniu zostanie zamontowany nowoczesny system monitoringu - dodaje B. Sarna.

Inwestycja na dworcu w Głogowie jest finansowana ze środków własnych PKP S.A. i budżetowych. Modernizacja obiektu zakończy się jesienią tego roku. Jak dodał B. Sarna - kolejnym dworcem remontowanym w Zagłębiu Miedziowym będzie budynek w Legnicy. Finalizowana jest już dokumentacja projektowa i jak dobrze pójdzie wiosną bieżącego roku ekipy budowlane pojawią się również na dworcu PKP w Legnicy.
miedziowe.pl
 
401 - 420 of 1974 Posts
Top