SkyscraperCity banner

1 - 20 of 1870 Posts

·
b!fnf
Joined
·
489 Posts
Discussion Starter #1
Ogłoszono przetarg na modernizację i rewitalizację tzw. Korytarza kościerskiego linii kolejowej nr 201 Kościerzyna - Gdynia

Rewitalizacja i modernizacja tzw. „Kościerskiego korytarza kolejowego” - odcinka Kościerzyna – Gdynia linii kolejowej nr 201 RPO 2007 - 2013 ZAKRES PROJEKTU

Projekt związany jest ściśle z projektem POIiŚ „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej” realizowanym przez Spółkę Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. w Gdańsku.

Rewitalizacja i modernizacja będzie polegać przede wszystkim na:

•całkowitej lub częściowej wymianie nawierzchni kolejowej wybranych odcinków linii kolejowej (lokalne wzmocnienia podtorza, wymiany elementów nawierzchni, renowacja podsypki, podbicie z regulacją położenia osi torów i stabilizacją, itp.);
•modernizacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym;
•zmianie sposobu zabezpieczenia przejazdów kolejowych (instalacje urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej i telewizji przemysłowej) wraz z naprawą nawierzchni drogowej i kolejowej na tych przejazdach;
•naprawie istniejących peronów i urządzeń do obsługi podróżnych;
•naprawie niektórych obiektów inżynieryjnych;
•modernizacji urządzeń elektroenergetycznych (zasilanie, oświetlenie, EOR) i urządzeń łączności kolejowej.
CELE PROJEKTU

1. Podwyższenie prędkości do:

•100 - 120 km/h na odcinku Kościerzyna - Gdańsk Osowa (od km 137,000 do km 188,300),
•90 – 100 km/h na odcinku Gdańsk Osowa - Gdynia (od km 188,300 do km 204,100).
2. Skrócenie czasu jazdy o ok. 20 - 30 min w zależności od taboru.

KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU

•86 693 655 PLN
CZAS REALIZACJI PROJEKTU

•2011 - 2013
KONTRAKTY REALIZOWANE OBECNIE W RAMACH PROJEKTU

Dnia 17.11.2010 r. została podpisana Umowa Nr UDA-RPPM.04.02.00-00-001/09-00 o dofinansowanie Projektu. Umowa weszła w życie w dniu 27.01.2011 r.

W dniu 01.06.2011 r. zostało wszczęte postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy opracowania dokumentacji i realizacji robót budowlanych w systemie „projektuj – buduj”.

Planowany termin podpisania Umowy w Wykonawcą na zaprojektowanie i wykonanie robot w systemie ,,projektuj i buduj” – pierwsza dekada października 2011 r.

KORZYŚCI DLA SPOŁECZEŃSTWA I ŚRODOWISKA

Dzięki modernizacji linii kolejowej nastąpi:

•zwiększenie przepustowości na krytycznych odcinkach i wynikające z tego zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów, a w związku z tym wzrost dostępności transportu szynowego dla społeczeństwa;
•uzyskanie zasadniczej poprawy oferty przewozowej, a w konsekwencji zwiększenie liczby klientów kolei poprzez zwiększenie prędkości jazdy pociągów, skrócenie czasu podróży, poprawę standardu i komfortu podróżowania;
•zwiększenie bezpieczeństwa na przejazdach i przejściach przez tory;
•zwiększenie bezpieczeństwa przewozu pasażerów;
•zwiększenie konkurencyjności transportu kolejowego względem transportu drogowego;
•poprawa warunków ekologicznych, zminimalizowanie oddziaływania modernizowanych odcinków linii kolejowych na środowisko naturalne.
Z uwagi na lepszy dostęp i unikalne walory krajobrazowe, rewitalizacja odcinka Kościerzyna - Gdynia linii kolejowej Nowa Wieś Wielka – Gdynia Port przyczyni się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej tego regionu poprzez rozwój turystyki, a zwłaszcza obecnie modnej agroturystyki oraz polepszenia dostępu do atrakcyjnych przyrodniczo terenów Szwajcarii Kaszubskiej mieszkańcom innych regionów Polski oraz turystom z zagranicy pragnącym poznać nasz region.
http://www.plk-inwestycje.pl/inwestycje/regionalne-programy-operacyjne/pomorskie/linia-nr-201/


Przetarg na nadzór nad rewitalizacją i modernizacją odcinka Kościerzyna – Gdynia linii kolejowej nr 201
29 lipca 2011r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły postępowanie przetargowe
na nadzór nad rewitalizacją i modernizacją odcinka Kościerzyna – Gdynia linii kolejowej nr 201 w ramach Projektu pn: „Rewitalizacja i modernizacja tzw. "Kościerskiego korytarza kolejowego" – odcinka Kościerzyna – Gdynia linii kolejowej nr 201" – Etap I, współfinansowanego z UE - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.Usługa obejmuje nadzór, administrowanie i koordynację w imieniu Zamawiającego realizacji Kontraktu, tj. realizacji Umowy, jaka będzie zawarta przez Zamawiającego z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji i realizację robót w systemie „projektuj – buduj", wyłonionym w ramach odrębnego postępowania, w okresie projektowania inwestycji, budowy i w częściowym Okresie Zgłaszania Wad (gwarancji i rękojmi) wraz z rozliczeniem końcowym do 30.06.2015 r. i polega
w szczególności na:

1.Pełnieniu funkcji Inżyniera zgodnie z „Warunkami Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę" wg FIDIC oraz z Warunkami Szczególnymi Umowy z Wykonawcą na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych,
2.Sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad robotami,
3.Koordynacji realizacji inwestycji, w tym wszystkich prac projektowych i robót budowlanych wykonywanych w ramach Projektu, w okresie projektowania inwestycji, budowy
i w częściowym Okresie Zgłaszania Wad (gwarancji i rękojmi), wraz z rozliczeniem końcowym przedmiotowej inwestycji do 30.06.2015 r.,
4.Współpracy z Dyrektorem Oddziału Centrum Realizacji Inwestycji i Kierownikiem Kontraktu
w ramach realizacji Projektu, zajmującymi się m.in. koordynacją działań podmiotów zaangażowanych w zarządzanie i realizację Projektu,
5.Współpracy z inwestorami oraz wspólne koordynowanie prac projektowych i robót budowlanych na kontraktach realizowanych przez inne podmioty na obszarze przedmiotowej inwestycji lub w bezpośrednim jej sąsiedztwie.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.09.2011r. Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena. Nadzór w okresie projektowania i realizacji robót budowlanych oraz odbiorów wynosi
27 miesięcy oraz w okresie zgłaszania wad do 30.06.2015r.
http://www.plk-sa.pl/komunikaty-i-wydarzenia/przetarg-na-nadzor-nad-rewitalizacja-i-modernizacja-odcinka-koscierzyna-gdynia-linii-kolejowej-nr-201/

Otwarcie ofert w przetargu na nadzór nad rewitalizacją i modernizacją odcinka Kościerzyna – Gdynia linii kolejowej nr 201
9 września 2011r. w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Gdańsku otwarto oferty w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na nadzór nad rewitalizacją i modernizacją odcinka Kościerzyna – Gdynia linii kolejowej nr 201 w ramach Projektu pn: „Rewitalizacja i modernizacja tzw. "Kościerskiego korytarza kolejowego" – odcinka Kościerzyna – Gdynia linii kolejowej nr 201” – Etap I, współfinansowanego z UE - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.W wyznaczonym terminie wpłynęło 6 ofert:

1. Oferta Nr 1 (Konsorcjum):•Halcrow Group Limited (Lider) - Wykonawca 1
Elms House,

43 Brook Green.

W6 7EF London,

Wielka Brytania

•Egis Poland Sp. z o.o. - Wykonawca 2
ul. Puławska 182

02-670 WarszawaOferowana cena 4 021 521,90 zł brutto.2. Oferta Nr 2 (Konsorcjum):•MGGP S.A. - Wykonawca 1
ul. Kaczkowskiego 6

33-100 Tarnów

•AGUA Y ESTRUCTURAS - Wykonawca 2
ul. Marie Curie 2

Isla de la Cartuja,

41 92 Sewilla

•Ayesa Polska Sp. z o.o. - Wykonawca 3
ul. Tkacka 55

70-556 SzczecinOferowana cena 3 378 539,40 zł brutto.3. Oferta Nr 3 (Konsorcjum):•KV Projekty Inżynieryjne i Architektoniczne Sp. z o.o. - Wykonawca 1
ul. Piękna 43/11

00-672 Warszawa

•KV Consultores de ingenieria, proyectos y obras, S.L. - Wykonawca 2
c/Claudio Coello 52 – 1

28001 Madryt,Oferowana cena 5 870 790,00 zł brutto.4. Oferta Nr 4:•Biuro Realizacji Inwestycji - Wykonawca
KOLTECH INWESTOR Sp. z o.o.

ul. Targowa 69

03-729 WarszawaOferowana cena 2 934 411,00 zł brutto.5. Oferta Nr 5 (Konsorcjum):•M0TT MACDONALD Polska Sp. z o.o. - Wykonawca 1
ul. Waliców 11

00-851 Warszawa

•MOTT MACDONALD LIMITED, Mott MacDonald House, - Wykonawca 2
8-10 Sydenham Road Croydon,

Surrey, CRO 2 EE, Wielka Brytania

w imieniu i na rzecz której działa w Polsce

MOTT MACDONALD LIMITED Sp z o.o. Oddział w Polsce,

ul. Waliców 11

00-851 WarszawaOferowana cena 1 660 500,00 zł brutto.6. Oferta Nr 6 (Konsorcjum):
•TPF PLANEGE – Consultores de Engenharia e Gestão S.A. - Wykonawca nr 1
R. Laura Alves 12, 80,

1050-138 Lisboa, Portugal

•TPF Sp.z o.o. - Wykonawca nr 2
ul. Szyszkowa 34

02-285 WarszawaOferowana cena 4 487 687,15 zł brutto.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto 3 893 796,24 PLN.

Komisja przetargowa rozpoczęła analizowanie złożonych ofert pod kątem ich zgodności z wymogami formalnymi i technicznymi. Jedynym kryterium wyboru ofert jest cena.

Nadzór w okresie projektowania i realizacji robót budowlanych oraz odbiorów wynosi 27 miesięcy oraz w okresie zgłaszania wad do 30.06.2015r.
http://www.plk-sa.pl/komunikaty-i-wydarzenia/otwarcie-ofert-w-przetargu-na-nadzor-nad-rewitalizacja-i-modernizacja-odcinka-koscierzyna-gdynia-linii-kolejowej-nr-201/

Ruszą remonty ważnych dla Pomorza tras kolejowychLinie kolejowe prowadzące do Kościerzyny i na Hel zostaną zmodernizowane – informuje Radio Gdańsk za "Gazetą Wyborczą".

Modernizacja finansowana przez PLK i Urząd Marszałkowski województwa pomorskiego rozpocznie się prawdopodobnie po zakończeniu sezonu letniego w 2012 roku.

W ramach modernizacji zostanie zwiększona maksymalna prędkość jazdy, perony zostaną odnowione i jednocześnie wydłużone, by ułatwić wsiadanie do pociągów, nieużywane tory zostaną zlikwidowane.

Na czas modernizacji pasażerowie będą musieli korzystać z zastępczej komunikacji autobusowej - informuje Radio Gdańsk
http://wiadomosci.onet.pl/regionalne/trojmiasto/rusza-remonty-waznych-dla-pomorza-tras-kolejowych,1,4855686,region-wiadomosc.html#Scene_1


Krótka relacja na Kolei TV na YT o inwestycji (od 00:55 min.)

http://www.youtube.com/watch?v=CxjSboJUhVo&feature=related
 

·
Registered
Joined
·
2,238 Posts
Tu cele projektu w porównaniu z linią 213 wyglądają zupełnie przyzwoicie. 120 km/h na większości linii oraz 100 na krętym odcinku z Osowy do Gdyni to całkiem wysoka poprzeczka. Oby wszystko poszło po myśli zamawiającego.
Ale w skrócenie czasu o 30 minut mimo to nie uwierzę dopóki nie zobaczę - no chyba że w wersji RegioExpressu z max. kilkoma postojami na trasie.
 

·
b!fnf
Joined
·
489 Posts
Discussion Starter #3 (Edited)
Warto zajrzeć do dokumentacj (a tą zajmniemy się później tutaj). Ciekaw jest efektu końcowego. Przez modernizacją i po modernizacji przejadę się w któryś weekend tą linią.

btw szkoda że dworców nie zrewitalizują. Chociaż wydawałoby się, że taki zakres robót powinien te obiekty objąć. Dobrze by było, gdyby gminy albo miasta przejęły dworce i na własną rękę je wyremontowały. Być może doczekamy się pięknych dworców na Pomorzu:)

EDIT:

PODPISANO UMOWĘ:)
Modernizacja linii kolejowych do Kościerzyny i Helu
Do modernizacji zostaną oddane dwie linie kolejowe, z Gdyni do Kościerzyny oraz z Gdyni do Helu. Nowe tory unowocześni włoska firma.

Remont odbywa się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, którego środki pochodzą z Unii Europejskiej. Przetarg wygrała włoska firma Salcef Costruzioni Edili e Ferroviarie.

Dzięki modernizacji znacznie skróci się czas jazdy, a przystanki będą dużo wygodniejsze dla podróżnych. Oprócz tego na remontowanych trasach wzrośnie prędkość z jaką poruszają się pociągi. Na trasie do Kościerzyny o 20 km/h natomiast do Helu maksymalnie o 40 km/h.

Obie linie w czasie remontu będą okresowo zamknięte, będzie na nich kursować komunikacja autobusowa.

Prace mają ruszyć w 2012 roku po wakacjach. Tory planuje się oddać do użytku za dwa lata. Przebudowa obu linii ma kosztować 219 mln zł.
http://nadmorski24.pl/trojmiasto/wiadomosci-4986/modernizacja-linii-kolejowych-do-koscierzyny-i-helu.html
 

·
Registered
Joined
·
617 Posts
btw szkoda że dworców nie zrewitalizują. Chociaż wydawałoby się, że taki zakres robót powinien te obiekty objąć. Dobrze by było, gdyby gminy albo miasta przejęły dworce i na własną rękę je wyremontowały. Być może doczekamy się pięknych dworców na Pomorzu:)
W Chojnicach jeżeli wszystko dobrze pójdzie, w grudniu dworzec powinien być już miasta, a miasto się tym na pewno odpowiednio zajmie. Podejrzewam, że podobną drogę, obiorą niedługo inne pomorskie miasta.

PS Mam nadzieję, że po rewitalizacji tej linii, będzie można założyć taki temat tylko, że o modernizacji Chojnice - Lipusz ;-)
 

·
Registered
Joined
·
454 Posts
Tu cele projektu w porównaniu z linią 213 wyglądają zupełnie przyzwoicie. 120 km/h na większości linii oraz 100 na krętym odcinku z Osowy do Gdyni to całkiem wysoka poprzeczka.
Sądzę,ze tylko 100km/h na helskiej jest spowodowane kwestią trójkątów widocznosci - dla 120 km/h byłaby to kosztowniejsza zabawa.
Odnośnie linii kościerskiej - martwi mnie natomiast niezbyt trafne założenie w PFU, by Żukowo Wsch. "odperonowić". Ja rozumiem poprawę dostępności przystanku, ale gdy przyszłościowo dojdą pociągi PKM do Kartuz/kościerzyny,może być w tym przypadku nieciekawie (problem z przepustowością). Poza tym mijanka tylko dla postojów technicznych na linii stricte pasażerskiej to chybione założenie. Dziwi mnie,że to rozwiązanie przeszło w gdyńskim zakładzie, nikt widać nie śmiał krytykować pomysłów ministerialnych :)
 

·
b!fnf
Joined
·
489 Posts
Discussion Starter #6
W Chojnicach jeżeli wszystko dobrze pójdzie, w grudniu dworzec powinien być już miasta, a miasto się tym na pewno odpowiednio zajmie. Podejrzewam, że podobną drogę, obiorą niedługo inne pomorskie miasta.

PS Mam nadzieję, że po rewitalizacji tej linii, będzie można założyć taki temat tylko, że o modernizacji Chojnice - Lipusz ;-)
A wiadomo Ci w jaki sposób to zrobili? Jaka cena za ten dworzec, jakieś szczegóły?
 

·
Registered
Joined
·
2,597 Posts
btw szkoda że dworców nie zrewitalizują. Chociaż wydawałoby się, że taki zakres robót powinien te obiekty objąć.
I bardzo dobrze, że nie rewitalizują !!! Takie rewitalizacje to ogromne koszty, a jeszcze drożej jest, jeżeli dworzec objęty jest ochroną konserwatorską. Odnośnie linii kościerskiej, to moim zdaniem w podejściu do jej modernizacji widać rękę Pana Andrzeja Massela, nie wiem czy przeglądaliście SIWZ dokładnie, ale niemal wszystkie prace skupione są na nawierzchni, nie ma wogóle słowa o sygnalizacji i bardzo dobrze, bo PLK niech za swoje pieniądze przebudowuje okręgi nastawcze i redukuje etaty, a nie za Unijną kasę wystaraną przez władze województwa.
 

·
Registered
Joined
·
617 Posts
A wiadomo Ci w jaki sposób to zrobili? Jaka cena za ten dworzec, jakieś szczegóły?
Dworzec przejdzie w ręce miasta za darmo.
Miasto już od paru lat stara się przejęcie tego dworca i jest szansa, że w końcu się uda. Chojnice chciały go przejąć za zaległy podatek od nieruchomości, którego nie zapłaciło PKP. Coś było, że nie można tego uczynić bezpłatnie, a miasta w aktualnej chwili, przy tylu inwestycjach, nie stać na kupno dworca + jego rewitalizacja / remont. Jednak teraz pojawiło się zapewnienie dyrektora PKP Nieruchomości w Gdańsku, o możliwości przekazania miastu budynku dworca i to bezpłatnie, także jest szansa, że w niedalekiej przyszłości zmieni się otoczenie dworca, na czym bardzo tutaj zależy władzy :)
 

·
b!fnf
Joined
·
489 Posts
Discussion Starter #9
^^ To naturalne, że zależy na wyglądzie okolicy, bądź co bądź to w większości miast główny punkt odniesienia, często wraz z węzłem przesiadkowym z PKS, gdzie jest duże natężenie ludzi. Będę musiał podsunąć ten pomysł mojemu burmistrzowi, bo to jakoś opornie idzie u nas.
 

·
Registered
Joined
·
1,684 Posts
http://www.dziennikbaltycki.pl/wiadomosci/454947,wiosna-rozpocznie-sie-remont-torow-z-gdyni-do-koscierzyny,id,t.html

Wiosną rozpocznie się remont torów z Gdyni do Kościerzyny

Tomasz Tulula
2011-09-27 07:14:40, aktualizacja: 2011-09-27 07:14:40

Już za dwa lata znacznie poprawić się ma komfort pasażerów podróżujących pociągiem z Kaszub do Trójmiasta, bowiem wiosną 2012 roku rozpoczną się prace związane z modernizacją linii kolejowej nr 201 z Gdyni do Kościerzyny. Przetarg wygrała włoska firma Salcef Costruzioni Edili e Ferroviarie, która 5 października podpisze umowę z przedstawicielami Polskich Linii Kolejowych.
Dzięki modernizacji odcinek z Gdyni do Kościerzyny będzie można pokonać znacznie szybciej, zaś za sprawą budowy węzła w Glinczu w przyszłości będzie możliwe odnowienie połączenia Kartuzy - Glincz na trasie nieaktywnego odcinka Lębork - Kartuzy - Pruszcz Gdański.

Włoska firma zajmie się kompleksową przebudową istniejącej nitki nr 201 z Gdyni do Kościerzyny. Wyremontowanych zostanie 60 km szyn, zaś na odcinku 13 km ułożone zostaną nowe tory. Na całej długości odcinka będą wykonane prace okołotorowe i nawierzchniowe.

Ponadto zadanie przewiduje korektę kilku łuków, wiaduktów, rozjazdów kolejowych instalację trzech urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej. Dodatkowo naprawiona będzie nawierzchnia na 20 przejazdach kolejowych i wyremontowane zostaną istniejące perony i urządzenia do obsługi podróżnych na 13 stacjach i przystankach osobowych.

- Taki zakres prac pozwoli pasażerom podróżować w pełnym komforcie - zapewnia Ewa Symonowicz-Ginter z Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe SA. - Ta wielomilionowa inwestycja pozwoli również skrócić czasu przejazdu, gdyż pociągi będą mogły osiągać na tym odcinku znacznie większe prędkości. Dotychczas było to do 90 kilometrów na godzinę, zaś po gruntownej modernizacji prędkość pociągów wzrośnie do 120 kilometrów na godzinę.

Bardzo ważna dla rozwoju sieci połączeń kolejowych na Kaszubach będzie z pewnością niebrana pod uwagę w początkowych założeniach modernizacja i automatyzacja węzła w Glinczu. Tam linia 201 z Gdyni do Kościerzyny przecina się z trasą Lębork - Kartuzy - Pruszcz Gdański. Węzeł ten pozwoli w przyszłości nie tylko na bezpośrednie połączenie Kartuz z Gdynią, gdyż po zmodernizowaniu kilku dodatkowych odcinków torów będzie możliwe też połączenie Kartuz z Gdańskiem. To wpisywać się już będzie w założenia projektu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

Włosi wygrali przetarg na kwotę blisko 87 mln zł. Pierwszy etap prac sfinansowany zostanie przez PLK oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, przy wykorzystaniu środków RPO.

Jest też szansa na to, iż przywrócone zostanie nieaktywne od kilkunastu lat połączenie kolejowe z Pruszcza Gdańskiego, przez Goszyn, Kolbudy, Starą Piłę do Kartuz. Władze Pruszcza Gdańskiego ogłosiły bowiem przetarg na opracowanie stadium wykonalności wielowariantowej koncepcji Kolejowej Obwodnicy Metropolii.

Choć pomysł przywrócenia tego połączenia nie jest nowy, to krok podjęty przez władze Pruszcza Gdańskiego napawa optymizmem. Zlecone przez Urząd Miasta opracowanie pozwoli ocenić m.in., czy na tym odcinku można przywrócić ruch do Kartuz wykorzystując tylko istniejące stacje. Dokument ma powstać w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy.
 

·
Registered
Joined
·
120 Posts
Czy trwają juz jakieś prace na tym odcinku? Widziałem zdjęcia z Kościerzyny, gdzie stoi dużo maszyn torowych oraz odnowioną nawierzchnię na odcinku Kościerzyna - Gołubie Kaszubskie. Czy jest jakiś harmonogram tych robót?
 

·
Registered
Joined
·
120 Posts
Od dzisiaj jest zamknięcie na odcinku Żukowo - Gdynia. czy wiadomo jakie prace będą zrobione podczas tego zamknięcia?
 

·
Inżynier... Dźwięku
Joined
·
8,516 Posts
^^
Jak jechałem tydzień temu tamtą trasą to wyglądało, że wezmą się ostro do roboty. Na wielu stacjach sterty podkładów, ludzie się kręcili, sprzętu tez sporo było widać.
 

·
Registered
Joined
·
1,684 Posts
Od dzisiaj jest zamknięcie na odcinku Żukowo - Gdynia. czy wiadomo jakie prace będą zrobione podczas tego zamknięcia?
Raczej Żukowo - Kościerzyna było :) Teraz jest KKA od Osowej do Wieżycy. Ponoć komunikacja zastępcza będzie obecna na tej linii co najmniej do połowy listopada. Z informacji przekazanych wczoraj w trakcie pieszego rajdu trasą PKM wynika, że jak dobrze pójdzie to przed wakacjami 2013 posterunek w Glinczu zostanie odbudowany i do Kartuz będzie można już pojechać normalnie a nie przez Somonino.
 

·
Registered
Joined
·
134 Posts
Witajcie. Właśnie się zoreintowałem, że zlikwidowano ostatnie kolejowe połączenia pasażerskie Kościerzyna - Czersk\ Wierzchucin. Każdy kto zna tą linię ten wie, że to jedna z najpiękniejszych krajobrazowo lini w Polsce. Dla mnie jest to tragedia. Czy nie orientujecie się czy jest to przejściowe (w związku z remontem odcinka Gdynia - Kościerzyna) czy docelowo znaczenie tej lini będzie malało i z czasem zostanie ona rozebrana? Kiedyś obiło mi się o uszy, że odcinek Kościerzyna - Bydgoszcz też ma być zmodernizowany docelowo, może nawet pod drutem. Bo z tego co pamiętam część pośpiechów z Gdyni do Poznania\Wrocławia miała być tamtędy kierowana. Nie wiecie jakie są aktualne plany dla tej przepięknej linii kolejowej?
 

·
Registered
Joined
·
617 Posts
Nie wiecie jakie są aktualne plany dla tej przepięknej linii kolejowej?
Powrót połączeń na trasie Kościerzyna - Czersk jest już chyba nierealny. O ile Chojnice - Kościerzyna, Chojnice - Szczecinek (na których ruch ma być zawieszony od 2 marca) może się jeszcze uratują, to ta linia już raczej nie.
Przyczyny zawieszenia połączeń to zwiększenie opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej, przez co Pomorskie nie chce dodatkowo dopłacać do połączeń z mniejszą frekwencją. Nie ma to nic wspólnego z remontem linii Kościerzyna - Gdynia.

Co do likwidacji linii, to zapewne znając politykę PKP PLK najlepiej byłoby ją zaorać i zgodnie z nowomodą, samorządy niech sobie ścieżkę rowerową zbudują w tym miejscu.
 
1 - 20 of 1870 Posts
Top