SkyscraperCity banner

1 - 20 of 1366 Posts

·
b!fnf
Joined
·
489 Posts
Discussion Starter #1
W związku z ogłoszeniem przetargu na rewitalizację i modernizację tzw. "Korytarza helskiego" zakładam nowy wątek.

Rewitalizacja i modernizacja tzw. „Helskiego korytarza kolejowego” – linii kolejowej nr 213 Reda – Hel RPO 2007 - 2013 ZAKRES PROJEKTU

Rewitalizacja i modernizacja będzie polegać przede wszystkim na:

•całkowitej lub częściowej wymianie nawierzchni kolejowej wybranych odcinków linii kolejowej (lokalne wzmocnienia podtorza, wymiany elementów nawierzchni, renowacja podsypki, podbicie z regulacją położenia osi torów i stabilizacją, itp.);
•modernizacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym;
•zmianie sposobu zabezpieczenia przejazdów kolejowych (instalacje urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej i telewizji przemysłowej) wraz z naprawą nawierzchni drogowej i kolejowej na tych przejazdach;
•naprawie istniejących peronów i urządzeń do obsługi podróżnych;
•remoncie niektórych obiektów inżynieryjnych;
•modernizacji urządzeń elektroenergetycznych (zasilanie, oświetlenie, EOR) i urządzeń łączności kolejowej.
CELE PROJEKTU

1. Podwyższenie prędkości do:

•100 km/h na odcinku Reda - Puck (od km 0,000 do km 16,000) i na odcinku Władysławo - Hel (od km 26,700 do km 61,800),
•90 km/h na odcinku Puck - Władysławowo (od km 16,000 do km 26,700).
2. Skrócenie czasu jazdy o ok. 15 - 25 min w zależności od taboru.

KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU

•95 264 458 PLN
CZAS REALIZACJI PROJEKTU

•2011 - 2013
KONTRAKTY REALIZOWANE OBECNIE W RAMACH PROJEKTU

Dnia 17.11.2010 r. została podpisana Umowa Nr UDA-RPPM.04.02.00-00-002/09-00 o dofinansowanie Projektu. Umowa weszła w życie w dniu 17.11.2010 r.

W dniu 17.02.2011 r. zostało wszczęte postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy opracowania dokumentacji i realizacji robót budowlanych w systemie „projektuj – buduj”.

Planowany termin podpisania Umowy z Wykonawcą na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w systemie „projektuj i buduj” – pierwsza dekada października
2011 r.

OBSZARY CHRONIONE

•Natura 2000
KORZYŚCI DLA SPOŁECZEŃSTWA I ŚRODOWISKA

Dzięki modernizacji linii kolejowej nastąpi:

•zwiększenie przepustowości na krytycznych odcinkach i wynikające z tego zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów, a w związku z tym wzrost dostępności transportu szynowego dla społeczeństwa;
•uzyskanie zasadniczej poprawy oferty przewozowej, a w konsekwencji zwiększenie liczby klientów kolei poprzez zwiększenie prędkości jazdy pociągów, skrócenie czasu podróży, poprawę standardu i komfortu podróżowania;
•zwiększenie bezpieczeństwa na przejazdach i przejściach przez tory;
•zwiększenie bezpieczeństwa przewozu pasażerów;
•zwiększenie konkurencyjności transportu kolejowego względem transportu drogowego;
•poprawa warunków ekologicznych, zminimalizowanie oddziaływania modernizowanych odcinków linii kolejowych na środowisko naturalne.
Z uwagi na lepszy dostęp i unikalne walory krajobrazowe, rewitalizacja linii kolejowej Reda - Hel przyczyni się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej tego regionu poprzez rozwój turystyki, a zwłaszcza obecnie modnej agroturystyki oraz polepszenia dostępu do atrakcyjnych przyrodniczo terenów mieszkańcom innych regionów Polski oraz turystom z zagranicy pragnącym poznać nasz region.
http://www.plk-inwestycje.pl/inwestycje/regionalne-programy-operacyjne/pomorskie/linia-nr-213/


Przetarg na nadzór nad rewitalizacją i modernizacją linii kolejowej nr 213 Reda – Hel
29 lipca 2011r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły postępowanie przetargowe
na nadzór nad rewitalizacją i modernizacją linii kolejowej nr 213 Reda – Hel w ramach Projektu pn: „Rewitalizacja i modernizacja tzw. "Helskiego korytarza kolejowego" - linii kolejowej nr 213 Reda – Hel", współfinansowanego z UE - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013.Usługa obejmuje nadzór, administrowanie i koordynację w imieniu Zamawiającego realizacji Kontraktu, tj. realizacji Umowy, jaka będzie zawarta przez Zamawiającego z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji i realizację robót w systemie „projektuj – buduj", wyłonionym w ramach odrębnego postępowania, w okresie projektowania inwestycji, budowy i w częściowym Okresie Zgłaszania Wad (gwarancji i rękojmi) wraz z rozliczeniem końcowym do 30.06.2015 r. i polega
w szczególności na:

1.Pełnieniu funkcji Inżyniera zgodnie z „Warunkami Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz dla robót budowlanych
i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę" wg FIDIC oraz z Warunkami Szczególnymi Umowy z Wykonawcą na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych,
2.Sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad robotami,
3.Koordynacji realizacji inwestycji, w tym wszystkich prac projektowych i robót budowlanych wykonywanych w ramach Projektu, w okresie projektowania inwestycji, budowy
i w częściowym Okresie Zgłaszania Wad (gwarancji i rękojmi), wraz z rozliczeniem końcowym przedmiotowej inwestycji do 30.06.2015 r.,
4.Współpracy z Dyrektorem Oddziału Centrum Realizacji Inwestycji i Kierownikiem Kontraktu
w ramach realizacji Projektu, zajmującymi się m.in. koordynacją działań podmiotów zaangażowanych w zarządzanie i realizację Projektu.
5.Współpracy z inwestorami oraz wspólne koordynowanie prac projektowych i robót budowlanych na kontraktach realizowanych przez inne podmioty na obszarze przedmiotowej inwestycji lub w bezpośrednim jej sąsiedztwie.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.09.2011r. Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena. Nadzór w okresie projektowania i realizacji robót budowlanych oraz odbiorów wynosi 27 miesięcy oraz w okresie zgłaszania wad do 30.06.2015r.
http://www.plk-sa.pl/komunikaty-i-wydarzenia/przetarg-na-nadzor-nad-rewitalizacja-i-modernizacja-linii-kolejowej-nr-213-reda-hel/


Otwarcie ofert w przetargu na nadzór nad rewitalizacją i modernizacją linii kolejowej nr 213 Reda – Hel
8 września 2011r. w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Gdańsku otwarto oferty w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na nadzór nad rewitalizacją i modernizacją linii kolejowej nr 213 Reda – Hel w ramach Projektu pn.: „Rewitalizacja i modernizacja tzw. "Helskiego korytarza kolejowego" - linii kolejowej nr 213 Reda – Hel”, współfinansowanego z UE - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.W wyznaczonym terminie wpłynęło 8 ofert:1. Oferta Nr 1 (Konsorcjum):

•MGGP S.A. - Pełnomocnik
ul. Kaczkowskiego 6

33-100 Tarnów•AGUA Y ESTRUCTURAS – Wykonawca 1
ul. Marie Curie 2

Isla de la Cartuja,

41 92 Sewilla

CIF A: 41015322•Ayesa Polska Sp. z o.o. – Wykonawca 2
ul. Tkacka 55

70-556 SzczecinOferowana cena 3 624 539,40 zł brutto.2. Oferta Nr 2 (Konsorcjum):

•KV Projekty Inżynieryjne
i Architektoniczne Sp. z o.o. - Pełnomocnik
ul. Piękna 43/11

00-672 Warszawa•KV Consultores de ingenieria, proyectos y obras, S.L.
c/Claudio Coello 52 – 1 planta, - Wykonawca

28001 Madryt, HiszpaniaOferowana cena 7 432 890,00 zł brutto.3. Oferta Nr 3:

•Biuro Realizacji Inwestycji
KOLTECH INWESTOR Sp. z o.o.

ul. Targowa 69

03-729 WarszawaOferowana cena 2 204 160,00 zł brutto.4. Oferta Nr 4 (Konsorcjum):

•SENER Sp. z o.o. - Pełnomocnik
ul. Żelazna 28/30

00-832 Warszawa•Sener Ingenieria y Sistemas SA. – Wykonawca
ul. Avenida Zugazarte 56

48930 Las Arenas

Vizcaya, Hiszpania


Oferowana cena 3 204 130,32 zł brutto.


5. Oferta Nr 5 (Konsorcjum):

•M0TT MACDONALD Polska Sp. z o.o. – Pełnomocnik
ul. Waliców 11

00-851 Warszawa•MOTT MACDONALD LIMITED, Mott Mac Donald House,
8-10 Sydenham Road – Wykonawca

Croydon, Surrey, CRO 2 EE, Wielka Brytaniaw imieniu i na rzecz której działa w Polsce

MOTT MACDONALD LIMITED Sp z o.o. Oddział
w Polsce,

ul. Waliców 11

00-851 Warszawa


Oferowana cena 1 831 470,00 zł brutto.


6. Oferta Nr 6 (Konsorcjum):

•Halcrow Group Limited – Lider – Wykonawca 1
Elms House,

43 Brook Green.

W6 7EF London,

Wielka Brytania•Egis Poland Sp. z o.o. – Wykonawca 2
ul. Puławska 182

02-670 Warszawa


Oferowana cena 4 180 927,44 zł brutto.7. Oferta Nr 7 (Konsorcjum):

•Scott Wilson Sp z o.o. - Wykonawca 1
ul. Rejtana 17

02-516 Warszawa

•URS Scott Wilson Ltd. – Wykonawca 2
SCOTT House,

Alencon Link, Basingstoke,

Hampshire RG21 7PP

Wielka Brytania 880328

reprezentowany przez

URS Scott Wilson Ltd Sp. z o.o.

Oddział w Polsce

ul. Rejtana 17

02-516 Warszaw

•Transprojekt Gdanski Sp z o.o. – Wykonawca 3
ul. Partyzantów 72A

80-254 GdańskOferowana cena 3 936 000,00 zł brutto.8. Oferta Nr 8 (Konsorcjum):

•TPF PLANEGE – Consultores de Engenharia e Gestão S.A. – Wykonawca 1
R. Laura Alves 12, 80,1050-138 Lisboa, Portugal•TPF Sp.z o.o. – Wykonawca 2
ul. Szyszkowa 34

02-285 Warszawa


Oferowana cena 4 487 687,15 zł brutto.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto 4 644 061,19 PLN.

Komisja przetargowa rozpoczęła analizowanie złożonych ofert pod kątem ich zgodności
z wymogami formalnymi i technicznymi. Jedynym kryterium wyboru ofert jest cena.

Nadzór w okresie projektowania i realizacji robót budowlanych oraz odbiorów wynosi 27 miesięcy oraz w okresie zgłaszania wad do 30.06.2015r.
http://www.plk-sa.pl/komunikaty-i-wydarzenia/otwarcie-ofert-w-przetargu-na-nadzor-nad-rewitalizacja-i-modernizacja-linii-kolejowej-nr-213-reda-hel/

Znalazłem też na Youtube odcinek Kolei TV gdzie pokrótce wspomniano o tej inwestycji (od 02:40 min.)

Kolej TV na YT od 2:40


Ruszą remonty ważnych dla Pomorza tras kolejowych
Linie kolejowe prowadzące do Kościerzyny i na Hel zostaną zmodernizowane – informuje Radio Gdańsk za "Gazetą Wyborczą".

Modernizacja finansowana przez PLK i Urząd Marszałkowski województwa pomorskiego rozpocznie się prawdopodobnie po zakończeniu sezonu letniego w 2012 roku.

W ramach modernizacji zostanie zwiększona maksymalna prędkość jazdy, perony zostaną odnowione i jednocześnie wydłużone, by ułatwić wsiadanie do pociągów, nieużywane tory zostaną zlikwidowane.

Na czas modernizacji pasażerowie będą musieli korzystać z zastępczej komunikacji autobusowej - informuje Radio Gdańsk
http://wiadomosci.onet.pl/regionalne/trojmiasto/rusza-remonty-waznych-dla-pomorza-tras-kolejowych,1,4855686,region-wiadomosc.html#Scene_1
 

·
Registered
Joined
·
2,238 Posts
Dziwi mnie przyjęcie parametru V max 90 km/h dla całego odcinka Puck - Władysławowo. Jestem przekonany że na odcinku Puck (skrzyżowanie z DK27) - Swarzewo geometria toru umożliwia jazdę z V max. 100 km/h.
Stosunek mocy silników do masy własnej nowoczesnych SZT-ów pozwala im na bardzo szybkie osiąganie założonych prędkości, więc nie byłoby tu problemu z osiągnięciem tych 100 km/h.
Na półwyspie też spokojnie można by wyznaczyć fragmenty linii na 120 km/h - jest tam sporo w miarę prostych odcinków toru.

Biorąc pod uwagę wysokość kapitału zaangażowanego w modernę oraz fakt niemal ciągłej modernizacji biegnącej równolegle drogi kołowej, myślę że cele projektu ustalono na bardzo asekuracyjnie niskim poziomie.
 

·
Registered Abuser
Joined
·
2,369 Posts
Czytałem artykuł w wyborczej na ten temat. Tłumaczono tam, że odcinek Reda Władysławowo jest dość kręty na swoim początkowym odcinku, natomiast na samym półwyspie wszystkie pociągi (nawet sezonowe ekspresy) stają prawie na każdym przystanku, więc i tak się mocno nie rozpędzą.
 

·
b!fnf
Joined
·
489 Posts
Discussion Starter #5
Popisano umowę:)

Modernizacja linii kolejowych do Kościerzyny i Helu

Do modernizacji zostaną oddane dwie linie kolejowe, z Gdyni do Kościerzyny oraz z Gdyni do Helu. Nowe tory unowocześni włoska firma.

Remont odbywa się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, którego środki pochodzą z Unii Europejskiej. Przetarg wygrała włoska firma Salcef Costruzioni Edili e Ferroviarie.

Dzięki modernizacji znacznie skróci się czas jazdy, a przystanki będą dużo wygodniejsze dla podróżnych. Oprócz tego na remontowanych trasach wzrośnie prędkość z jaką poruszają się pociągi. Na trasie do Kościerzyny o 20 km/h natomiast do Helu maksymalnie o 40 km/h.

Obie linie w czasie remontu będą okresowo zamknięte, będzie na nich kursować komunikacja autobusowa.

Prace mają ruszyć w 2012 roku po wakacjach. Tory planuje się oddać do użytku za dwa lata. Przebudowa obu linii ma kosztować 219 mln zł.
http://nadmorski24.pl/trojmiasto/wiadomosci-4986/modernizacja-linii-kolejowych-do-koscierzyny-i-helu.html^^ to jak to będzie? Z Gdyni czy z Redy?
 

·
Registered
Joined
·
1,457 Posts
^^ oczywiście, że z Redy.
Zgodnie z harmonogramem mają już opóźnienia a umowa z nadzorem chyba jeszcze nie podpisana. Ale i tak nie ma sensu zaczynania pierwszego odcinka, gdyż nie jest gotowy nowy wiadukt w Redzie, budowany w związku przebudową nowego systemu drogowego w Rumi i w Redzie.
 

·
b!fnf
Joined
·
489 Posts
Discussion Starter #9
^^
Suche dane. Odnośnie Lini Reda- Hel:

Zgodnie ze złożonym Wnioskiem o dofinansowanie, całkowita wartość projektu wynosi 220 762 706,22 zł (brutto), w tym: wydatki kwalifikowane – 180 953 037,90 zł, wydatki niekwalifikowane (podatek VAT) – 39 809 668,32 zł.

Poziom dofinansowania tego projektu z UE – EFRR wynosi 72,88% wydatków kwalifikowanych. Wkład UE – EFRR wynosi 131 887 621,66 zł, a wkład krajowy (Fundusz Kolejowy i środki własne) - 88.875.084,56 zł.

* Długość linii – 61,8 km
* Powiaty – wejherowski, pucki
* Miejscowości – Reda, Mrzezino, Puck, Władysławowo, Kuźnica, Jastarnia, Hel

Celem projektu jest uzyskanie w wyniku modernizacji prędkości do 100 km/h, a także skrócenie czasu jazdy pociągów o ok. 15 - 25 minut w zależności od taboru, a także poprawa stanu technicznego infrastruktury, zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu podróżowania. Rewitalizacja linii przyczyni się również do poprawy spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego oraz zapewni dostępność do obszarów atrakcyjnych turystycznie i przyrodniczo.
[...]
Do rewitalizacji i modernizacji przewidziany jest odcinek linii kolejowej nr 213 Reda – Hel o łącznej długości ponad 58,00 km.

Termin realizacji projektu: II kwartał 2011 - III kwartał 2013r.
Źródło: http://www.rynek-kolejowy.pl/19805/Rewitalizacja_i_modernizacja_Helskiego_korytarza_kolejowego.htm

ktualnie maksymalne prędkości dla pociągów pasażerskich, jak i dla pociągów obsługiwanych autobusami szynowymi są jednakowe i wynoszą od 60 ÷ 80 km/h. Celem projektu jest uzyskanie w wyniku modernizacji prędkości do 100 km/h, (a na odcinku Puck – Władysławowo do 90km/h), a także skrócenie czasu jazdy pociągów o ok. 15 - 25 minut w zależności od taboru oraz poprawa stanu technicznego infrastruktury, jak również zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu podróżowania. Rewitalizacja linii przyczyni się również do poprawy spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego oraz zapewni dostępność do obszarów atrakcyjnych turystycznie i przyrodniczo.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2011r. Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena.

Źródło: http://www.rynek-kolejowy.pl/21984/Przetarg_na_rewitalizacje_Helskiego_korytarza_kolejowego.htm
Michał, no to wychodzi, że na projekt przeznaczyli sobie czas do III kwartału 2013 i wtedy dopiero ruszą z pracami. Z tego wynika, że nadzór jest na 27 miesięcy do 30.06.2015r. i to by się zgadzało.
 

·
Registered
Joined
·
9,044 Posts
Celem "projektu" w sensie projektu inwestycyjnego. Wszystko ma być wybudowane do 3 kwartału 2013, a dokładnie KKA ma być w okresie wrzesień 2012-czerwiec 2013
 

·
Registered
Joined
·
1,452 Posts
^^ to jak to będzie? Z Gdyni czy z Redy?
Między Gdynią a Redą robiony będzie odcinek z Głównej do Chylonii w ramach LCS Gdynia na 120 km/h z dobudową drugiego toru i geometrią na 160 km/h. Między Rumią a Wejherowem i tak jest wąskie gardło (a między Rumią a Redą nawet bardzo wąskie), które wymaga przynajmniej dobudowy trzeciego toru. Temat na zupełnie osobne bardzo poważne zadanie inwestycyjne, które było planowane już 40 lat temu.
 

·
Zawsze pod wiatr
Joined
·
807 Posts
^^ Nie ma planów. Swoją drogą kiedyś słyszałem, że miała być zelektryfikowana linia do Pucka i wybudowany nowy przystanek w miejscu gdzie teraz stoi Intermarche i McDonald, ale myślę, że to można włożyć juz między bajki;)
W "planach" nowego dworca we Władysławowie są za to 2 tory :) A elektryfikacja to w latach 80-tych miała iść przez Puck do Krokowej i dalej do EJ, a wg nowszych pomysłów, zresztą zarzuconych, to do Władysławowa.
 

·
Registered
Joined
·
1,452 Posts
A elektryfikacja to w latach 80-tych miała iść przez Puck do Krokowej i dalej do EJ, a wg nowszych pomysłów, zresztą zarzuconych, to do Władysławowa.
Do elektrowni była nawet wybudowana linia kolejowa z Trójmiasta, ale nie przez Puck tylko przez Wejherowo i Rybno. Była w całości zelektryfikowana. Rozebrana parę lat temu.
 

·
Registered
Joined
·
1,684 Posts
Maćku, rozebrana została bocznica do EW Żarnowiec (a wcześniej odgałęzienie od niej do EJ), chyba w 2005 roku. Linia 230 Wejherowo-Garczegorze wciąż istnieje i na odcinku od Wejherowa do Rybna Kaszubskiego jest w sumie w najlepszym stanie: duże zakrzaczenie, brak rozjazdów w Rybnie i w okolicy przystanku Wejherowo Cementownia (bocznice do dawnego tartaku i cementowni), trochę brakujących przytwierdzeń. Za Rybnem zaczynają się większe ubytki a za Gniewinem to jest już po prostu tragedia :(
 
1 - 20 of 1366 Posts
Top