SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

·
Banned
Joined
·
4,029 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Przegl?d wydarze?:

Ziemia obiecana znowu w ?odzi 2005-05-04


?ód? i okolice s? najszybciej rozwijaj?cym si? regionem Polski, wynika z publikacji dziennika ?Rzeczpospolita? oraz magazynu ?Newsweek Polska?.

Po latach stagnacji ?ód? znów zaczyna liczy? si? na przemys?owej mapie Polski. To zas?uga centralnego po?o?enia miasta i regionu, powstaj?cego w?z?a autostrad oraz niskich kosztów pracy ? napisali Agnieszka Stefa?ska i Mariusz Przybylski w artykule pt. ?Zmienia si? gospodarcza mapa Polski?, który ukaza? si? w dzienniku ?Rzeczpospolita? w dodatku ?Ekonomia Rynek? (nr 102/7091, 2-3 maja 2005 r.).

Autorzy tekstu stawiaj? równie? optymistyczn? prognoz? na przysz?o?? ? Od kilku lat ?ód? staje si? zag??biem inwestycji zagranicznych. Przyci?gn??a Gillette, Indesita, Boscha Siemensa. Wkrótce b?dzie jedynym miastem w Europie, w którym b?dzie produkowane co najmniej milion sztuk sprz?tu AGD rocznie.

Do ?odzi przenosi si? równie? bran?a logistyczna, powstaj? nowoczesne magazyny. ? W ?odzi powstaj? cztery du?e fabryki, które b?d? potrzebowa?y zaplecza magazynowego. Po?o?enie geograficzne sprawia, ?e w tych okolicach swoje centralne magazyny maj? praktycznie wszystkie sieci handlowe funkcjonuj?ce na polskim rynku m.in. IKEA, Geant, Lider Price, Carrefour czy Auchan.

W tym samym numerze ?Rzeczpospolitej? ukaza? si? wywiad z wiceprezydentem ?odzi Markiem Michalikiem zatytu?owany ?Rodzi si? ziemia obiecana?. Wiceprezydent podkre?la w nim, ?e do sukcesu miasta przyczynia si? dobra wspó?praca w?adz miasta, województwa i specjalnej strefy ekonomicznej, a tak?e wykszta?cona kadra i ni?sze ni? w innych metropoliach koszty pracy. Nie bez znaczenia jest to, ?e (...) staramy si? pomaga? inwestorom, przyspieszaj?c wszelkie prace urz?dnicze.

Pozytywne zmiany w ?odzi dostrzega równie? Ewa Weso?owska, która w artykule pt. ?Jasnowidze w zar?kawkach? opublikowanym w magazynie ?Newsweek Polska? (nr 18/2005) napisa?a:

Najwi?kszym zapleczem rozliczeniowym kraju jest ?ód?. Ta metropolia do niedawna kojarzona z upad?ym przemys?em w?ókienniczym, przekszta?ca si? w gigantyczne centrum finansowe. Oprócz polskich firm takich jak Pekao S.A. czy BRE Bank, swoje o?rodki otworzy?y tam GE, Indesit, Accenture, a kilka miesi?cy temu Philips. (M.Ka.)
http://www.uml.lodz.pl/indeksik.php3?menu2=2&zapytanie=2,01&poz=1&id=3919
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top