SkyscraperCity Forum banner

Louis Couperusplein 2

688 Views 2 Replies 3 Participants Last post by  Xoem
Dag Hageneizâh,

Heift âh hieâh iemand eiventuwail infâhmaasie euvâh dat baksteinâh geboâh aan het Louis Couperusplèn twai? Ik ken zellûf zow gâh niks findâh. Wie heppet geboâht en wanneâh?

Bedânkh bè voâhbaat!
  • Like
Reactions: 1
1 - 1 of 3 Posts
In dat Billiton gebouw heeft vanaf ongeveer 1988 de sector informatica gezeten van de Haagse Hogeschool, tot die verhuisd is naar het hudige Haagse Hogeschool-gebouw achter HS
1 - 1 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top