SkyscraperCity Forum banner

Louis Couperusplein 2

687 Views 2 Replies 3 Participants Last post by  Xoem
Dag Hageneizâh,

Heift âh hieâh iemand eiventuwail infâhmaasie euvâh dat baksteinâh geboâh aan het Louis Couperusplèn twai? Ik ken zellûf zow gâh niks findâh. Wie heppet geboâht en wanneâh?

Bedânkh bè voâhbaat!
  • Like
Reactions: 1
1 - 1 of 3 Posts
1 - 1 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top