SkyscraperCity banner

141 - 160 of 1019 Posts

·
Registered
Joined
·
11,120 Posts
Discussion Starter #143
Region pełen turystycznych skarbów. Ale bez promocji ani ruszDo tej pory wielu Polaków nie odkryło jeszcze turystycznego potencjału Polski Wschodniej. Takie kampanie promocyjne jak „Piękny Wschód” przyniosły efekt, ale promocji wciąż jest za mało. Region potrzebuje też konsekwentnej strategii rozwoju oraz współpracy środowisk biznesowych i samorządowych – to najważniejsze wnioski z dyskusji "Turystyka w Polsce Wschodniej. Wyzwania dla branży hotelarskiej ”, która odbyła się w czasie Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku.

Biebrzański Park Narodowy, Białowieski Park Narodowy, starówki w Zamościu czy Lublinie, kanał augustowski, liczne muzea i skanseny, miejsca pamięci jak Majdanek – to tylko jedne z miejsc, które powinny być potężnym magnesem dla turystów, ale siła ich oddziaływania wciąż jest zbyt mała. Dlaczego tak się dzieje?

Bariery przekuć w perspektywy

- Główne bariery ograniczające rozwój hotelarstwa i turystyki w regionie to niewielka liczba wykwalifikowanych pracowników, niedostateczne infrastruktura transportowa, a także baza noclegowa, która nie spełnia oczekiwań np. turystów biznesowych – mówi Krystyna Węclewicz-Grajek, prezes zarządu, Targi Lublin SA.

Zwraca jednak uwagę, że w ostatnim czasie region rozwinął się pod względem infrastruktury do organizacji spotkań i konferencji. - Buduje się centrum targowo-wystawiennicze w podrzeszowskiej Jasionce. Profesjonalne obiekty powstają te w Lublinie. Swoje powierzchnie do organizacji spotkań oferują też uczelnie – wymienia prezes Targów Lublin.

Potwierdza to Elżbieta Wąsowicz-Zaborek, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Zwraca uwagę, że rozwój turystyczny regionu wspomagają także regionalne porty lotnicze, ale najważniejsza jest infrastruktura drogowa i kolejowa.

Bogdan Dyjuk, członek zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, dodaje, że promocja regionu musi być prowadzona cały czas, a jest co reklamować. - Świetnie rozwija się turystyka aktywna czy kulinarna. Jednym z problemów jest jednak to, że nie potrafimy obrać konkretnego kierunku rozwoju – mówi.

Elżbieta Wąsowicz-Zaborek zwraca uwagę, że niestety nie wszystkie hotele chcą włączać się w akcje promocyjne. Jest to bardzo istotne, bo takie kampanie jak „Piękny Wschód” przynoszą wymierny efekt. Promocja województwa Podlaskiego na Wystawie Światowej EXPO w Mediolanie, Tydzień Podlaski w stolicy włoskiej Lombardii – to tylko niektóre akcje promocyjne. - Jeszcze nie tak dawno potencjalni turyści odwiedzający regon mieli dużo obaw, m.in. o brak atrakcji, bezpieczeństwo czy czas dojazdu. Teraz takich stereotypów jest już coraz mniej – przekonuje.


Dobry sezon także na wschodzie


Tegoroczny sezon wakacyjny dla wielu regionów w Polsce był najlepszy od kilku a nawet kilkunastu lat. Wydarzenia na świecie, które zniechęciły do wyjazdów zagranicę, coraz większe zainteresowanie polską ze strony zagranicznych turystów oraz gorące lato wpłynęły na naprawdę duży ruch w tym biznesie.

- Letni sezon turystyczny był wyjątkowy. Wszystkie ośrodki wypoczynkowe w regionie były zajęte. Pełne były nawet te obiekty, które w minionych sezonach nie cieszyły się powodzeniem. Jednak taka sytuacja - przynajmniej w moich hotelach - to nic wyjątkowego. Problem pojawia się po sezonie – podkreśla Włodzimierz Ciesłowski, członek zarządu, Invest Nord Sp. z o.o., wiceprezes, Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku;

Wiceprezes, Polska Organizacja Turystyczna, potwierdza, że letni sezon był rzeczywiście bardzo udany. - Ludzie coraz chętnie organizują sobie wyjazdy w ramach turystyki krajowej, a jeszcze niedawno prezentacja oferty na ścianie wschodniej nie była najlepsza. Dziś widać olbrzymi profesjonalizm przedsiębiorców z zakresie prezentacji informacji o turystyce i hotelach. Poza wyjątkiem Podkarpacka, region jest jednak silnie uzależniony od sezonu letniego. Na szczęsciej wschód Polski zaczyna też być kojarzony nie tylko z biernym wypoczynkiem, do którego jest niezbędna letnia aura, ale też aktywną turystyką - wyjaśnia.

Jak dodaje, obecnie na wschodzie Polski najwięcej turystów zagranicznych jest z Rosji. Tylko w woj. podlaskim zanotowano wzrost zagranicznych turystów o 27 proc. Ale może pojawić się problem. - Z powodu nowych przepisów wizowych czeka nas duże załamanie - tłumaczy.

Jak wynika z danych GUS, w czterech województwach ściany wschodniej (warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie) funkcjonuje blisko 370 hoteli wobec 2250 w całej Polsce.

W tej części kraju pod względem liczby hoteli prym wiodą województwa podkarpackie (130, w tym w Rzeszowie - 27) i warmińsko-mazurskie (110, w tym w Olsztynie - 10). W Lubelskiem jest ich 89, w tym Lublinie - 19. W ogonie jest woj. podlaskie – jedynie 35, w tym w Białymstoku - 13.

W sesji "Turystyka w Polsce Wschodniej. Wyzwania dla branży hotelarskiej" wezmą udział: Włodzimierz Ciesłowski – Członek Zarządu, Invest Nord Sp. z o.o., Wiceprezes, Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku; Bogdan Dyjuk – Członek Zarządu, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego; Elżbieta Wąsowicz-Zaborek – Wiceprezes, Polska Organizacja Turystyczna; Krystyna Węclewicz-Grajek – Prezes Zarządu, Targi Lublin SA.
http://www.propertynews.pl/hotele/region-pelen-turystycznych-skarbow-ale-bez-promocji-ani-rusz,39487_1.html
 

·
Registered
Joined
·
11,120 Posts
Discussion Starter #144
Hotelarstwo w Polsce Wschodniej ma wiele do nadrobienia. Jakie są perspektywy?
Na potencjał turystyczny regionu składają się walory przyrodnicze, kulturowe, infrastruktura turystyczna czy dostępność komunikacyjna. Najczęściej jednak o turystycznej sile decyduje liczba hoteli i obiektów noclegowych oraz ich zróżnicowanie. Pod tym względem Polska Wschodnia ma wiele do nadrobienia. Między innymi o tym będą dziś dyskutować uczestnicy sesji "Turystyka w Polsce Wschodniej. Wyzwania dla branży hotelarskiej", która odbędzie się w ramach Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku.

Jak wynika z danych GUS, w czterech województwach ściany wschodniej (warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie) funkcjonuje blisko 370 hoteli wobec 2250 w całej Polsce.

W tej części kraju pod względem liczby hoteli prym wiodą województwa podkarpackie (130, w tym w Rzeszowie - 27) i warmińsko-mazurskie (110, w tym w Olsztynie - 10). W Lubelskiem jest ich 89, w tym Lublinie - 19. W ogonie jest woj. podlaskie – jedynie 35, w tym w Białymstoku - 13.

Jednak lubelskie to jedno z województw, w którym w 2014 roku zanotowano największy wzrost liczby wszystkich obiektów noclegowych (w tym hoteli, pensjonatów czy moteli) - o 20. To prawie 1/5 całej nowej podaży na polskim rynku hotelarskim. Na drugim biegunie jest woj. podlaskie – to jedno z miejsc, w którym w w 2014 r. znajdowało się najmniej turystycznych obiektów noclegowych (248).

Na tle całej Polski województwa położone w regionie wschodnim wypadają najsłabiej pod względem liczby udzielonych noclegów w 2014 roku. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w hotelach w woj. lubelskim to 30,3 proc., podlaskim – 35 proc., warmińsko-mazurskim – 33,6 proc., a podkarpackim –jedynie 29,7.

W 2014 roku w regionie wschodnim wśród udzielonych noclegów było jedynie 9,4% noclegów udzielonych turystom zagranicznym (choć w województwie podlaskim – 20,4%).

Z tych statystyk wyłamuje się jednak woj. warmińsko-mazurskim, które znalazło się wśród regionów z najwyższymi wartościami indeksu noclegów udzielonych w hotelach w 2014 roku (54%).

Na tle innych regionów, w czterech województwach Polski Wschodniej nowych, spektakularnych inwestycji hotelowych nie ma zbyt wielu. Wśród największych jest m.in.: hotel Hampton by Hilton w Lublinie.

W tej części Polski jak na lekarstwo jest też hoteli najwyższej kategorii. Do ub.r. pięciogwiazdkowce działały na terenie Warmii i Mazur (4 hotele - Hotel Spa Dr Irena Eris w Ostródzie, Hotel Mikołajki, Hotel Marin Golf Club k. Olsztyna, Grand Hotel Tiffi w Iławie) oraz w woj. podkarpackim (Bristol w Rzeszowie). W ub.r.taki obiekt powstał w Lublinie (hotel Alter).
http://www.propertynews.pl/hotele/hotelarstwo-w-polsce-wschodniej-ma-wiele-do-nadrobienia-jakie-sa-perspektywy,39420_1.html
 

·
Lublin, Poland
Joined
·
1,976 Posts
Per³a stawia na apartamenty. Pierwsi goœcie pojawi¹ siê w weekend

Piotr Nowak Kurier Lubelski 7 paŸdziernika 2015 Aktualizacja: 7 paŸdziernika 2015 15:05
Browary Lubelskie stawiaj¹ nowy punkt na noclegowej mapie miasta. Od czwartku mo¿na wynajmowaæ pokoje w zabytkowym browarze przy ul. Bernardyñskiej.

Per³a liczy na to, ¿e goœci skusi mo¿liwoœæ zwiedzania podziemi browaru, bliskoœæ Per³owej Pijalni Piwa i Starego Miasta. - Apartamenty maj¹ niesamowity klimat. Wyposa¿enie jest nowoczesne, ale po³o¿one w zabytkowym budynku - mówi Andrzej Rutkowski, dyrektor generalny Per³a – Browary Lubelskie.

- Chodzi³o nam o zachowanie jak najwiêkszej przestronnoœci wnêtrz. Na ka¿dym etapie prace w zabytkowym budynku by³y konsultowane z odpowiednimi s³u¿bami, w tym z konserwatorem zabytków - zapewnia Jaros³aw G³¹b, zastêpca dyrektora odpowiedzialny za koncepcjê i wykonanie apartamentów.

Apartamenty browaru Per³a to dzie³o warszawskiej pracowni architektonicznej Projekt Praga, z któr¹ lubelska firma wczeœniej wspó³pracowa³a przy wyposa¿eniu np. kina letniego. W sumie w zabudowaniach zabytkowego browaru Vetterów przy ul. Bernardyñskiej powsta³o siedem apartamentów o powierzchni od 25 do 62 mkw. Ceny kszta³tuj¹ siê od 420 z³ za pokój szeœcioosobowy, poprzez 289 z³ za piêcioosobowy do 229 z³ za dwuosobowy. Wszystkie s¹ wyposa¿one w niewielk¹ kuchniê, ³azienkê i klimatyzacjê.

Przypomnijmy, przez ostatnie lata przy ul. Bernardyñskiej powsta³o kino letnie, podziemna trasa turystyczna, pijalnia piwa, a na pobliskich terenach zielonych organizowane s¹ imprezy kulturalne. – Apartamenty to kolejne przedsiêwziêcie maj¹ce na celu rewitalizacjê browaru – dodaje dyrektor Rutkowski.

Zarz¹dzaj¹cy apartamentami zapewniaj¹, ¿e s¹ ju¿ pierwsi zainteresowani pobytem w weekendy. Pokoje bêdzie mo¿na wynajmowaæ od czwartku (8 paŸdziernika).
http://www.kurierlubelski.pl/artykul/8973551,perla-stawia-na-apartamenty-pierwsi-goscie-pojawia-sie-w-weekend-zdjecia,id,t.html
 

·
Registered
Joined
·
11,120 Posts
Discussion Starter #146
Perła otwiera apartamenty. Na środku wielka dębowa szafa. A w niej? [ZDJĘCIA]Browar Perła poszerza swoją działalność. Od czwartku można wynajmować pokoje w zabytkowym budynku przy ul. Bernardyńskiej 15. Te pokoje mają niesamowity klimat. Czuć w nich zabytkową duszę XIX wieku - zachwala miejsce Andrzej Rutkowski, dyrektor Generalny Perła Browary Lubelskie S.A. Same wnętrza prezentują się dość zaskakująco. W każdym pokoju znajduje się na pierwszy rzut oka tajemnicza zabudowa w kształcie kwadratu z drewna dębowego
Do dyspozycji gości oddanych zostało siedem pomieszczeń o powierzchni od 22 do 66 metrów kwadratowych.


- To komfortowe, nowoczesne przestrzenie, które odznaczają się funkcjonalnością, ale także stylowym wykończeniem. Te pokoje mają niesamowity klimat. Czuć w nich zabytkową duszę XIX wieku - zachwala miejsce Andrzej Rutkowski, dyrektor Generalny Perła Browary Lubelskie S.A.


Klienci apartamentów mogą skorzystać z sąsiadującą z nimi Perłową Pijalnią Piwa, w którym serwowane są wszystkie gatunki piwa z browarów w Lublinie i w Zwierzyńcu. A także udać się na wycieczkę po podziemiach lubelskiego browaru i poznać tajniki warzenia trunku.


A jak prezentują się wnętrza? Trzeba przyznać, że dość zaskakująco.
APARTAMENTY browar perła to dzieło warszawskiej pracowni architektonicznej Projekt Praga. Poszczególne apartamenty zostały podzielone na dwie części: dzienną, gdzie dominują jasne i stonowane kolory oraz nocną, którą podkreślają zdecydowane barwy.

W każdym pokoju znajduje się na pierwszy rzut oka tajemnicza zabudowa w kształcie kwadratu z drewna dębowego. Otwierając jedne drzwi w środku mamy zwykłą szafę. Kolejne skrywają ...toaletę, łazienkę czy aneks kuchenny.


W każdym pokoju jest sporo żywych kwiatów. Za wazony służą oczywiście butelki po piwie. Na pólkach znajdziemy książki m.in. Marcina Wrońskiego, lubelskiego pisarza kryminałów.
Goście apartamentów mogą korzystać z bezpłatnego parkingu oraz bezprzewodowego Internetu i klimatyzacji w każdym pomieszczeniu.


Obsługa apartamentów może zapewnić m.in. transport na lotnisko, zakup biletów na wydarzenia kulturalne, organizację konferencji czy zorganizowanie wycieczki do należącego do Perły Browaru w Zwierzyńcu.

A co było kiedyś na Bernardyńskiej 15? Karol Vetter (założyciel browaru) początkowo nadbudował w tym miejscu piwnicę, aby zwiększyć powierzchnię magazynową. Później budynek pełnił funkcję mieszkalna dla pracowników browaru.


Koszt?
Jedna osoba zapłaci za miejsce w pokoju dwuosobowym 149 zł.
Dwie osoby - 229 zł.
Za apartament pięcio-osobowy opłata wynosi 385 zł, a sześcio-osobowy 420 zł. Jak zapewniają właściciele ceny można negocjować w zależności od długości pobytu.


http://lublin.wyborcza.pl/lublin/56,35640,18985937,perla-otwiera-apartamenty-na-srodku-wielka-debowa-szafa-a.html
 

·
Lublin, Poland
Joined
·
1,976 Posts
Pijalnia świetna, nagradzana w konkursach. Wszystko na poziomie trzeba dodać.

Teraz niech dołożą rzemiosła do swoich wyrobów. Potencjał mają.
 

·
Registered
Joined
·
5,913 Posts
W środę na miejscu był pracownik Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Bo roboty prowadzone są pod nad-zorem konserwatorskim. - To przywrócenie historycznego układu - uspokaja Dariusz Kopciowski, zastępca wojewódzkiego konserwatora zabytków w Lublinie. - Poleciliśmy zastosowanie drewnianej stolarki. To będzie wejście do hostelu, który powstaje w kamienicy obok - dodaje konserwator. Ostatnim etapem prac ma być remont elewacji tej kamienicy. Kopciowski: - To jest ważny budynek, stanowiący oprawę dla placu Zamkowego.

Czytaj więcej: http://www.kurierlubelski.pl/artykul/8997513,brama-grodzka-z-nowym-wejsciem-prace-trwaja,id,t.html
...
 

·
Registered
Joined
·
11,120 Posts
Discussion Starter #151
Sklepy, biura i hotele. Właściciel Olimpu szykuje się do kolejnych inwestycji


– Zbudujemy w tym miejscu hotel i nowy biurowiec – zapowiada Grzegorz Dębiec, prezes Transhurtu. – Koncepcja jest już gotowa. Zabraliśmy się za formalności. Będzie 50 pokoi w trzygwiazdkowym standardzie


Właściciel Galerii Olimp szykuje się do kolejnych inwestycji. Obok centrum handlowego powstaną hotel i biurowiec. Wcześniej jednak, najstarsza część kompleksu przejdzie gruntowny remont


– Prace już trwają. Przygotowujemy przestrzeń dla potrzeb nowych najemców – wyjaśnia Grzegorz Dębiec, prezes firmy Transhurt, do której należy Galeria Olimp. – W przyszłym roku zakończymy wszystkie prace remontowe.

Najbliższa ukończenia jest przebudowa miejsca po dawnym sklepie Aldik. Niebawem wprowadzi się tam niemiecka sieć odzieżowa KiK. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy, gospodarze Olimpu podpisali umowy jeszcze z siedmioma innymi markami. Wśród nich są przedstawiciele branży odzieżowej, jubilerskiej i gastronomicznej, np. bistro z daniami wyłącznie polskiej kuchni. To pierwsze takie miejsce w Olimpie. W galerii mają pojawić się jeszcze klub fitness dlanajmłodszych oraz przezroczyste ścianki wspinaczkowe.

Dzięki obecnej przebudowie, najstarsza część centrum handlowego upodobni się wizualnie do nowych skrzydeł. Poprawi się standard i zmieni nieco układ korytarzy. Po zakończeniu remontu Transhurt zamierza zabrać się za kolejne inwestycje.

W 2017 roku firma zamierza wyburzyć stary biurowiec przy al. Spółdzielczości Pracy. Obecnie mieści się tam m.in. siedziba Transhurtu.

– Zbudujemy w tym miejscu hotel i nowy biurowiec – zapowiada Grzegorz Dębiec. – Koncepcja jest już gotowa. Zabraliśmy się za formalności.

Hotel przy al. Spółdzielczości Pracy ma zaoferować ok. 50 pokoi w trzygwiazdkowym standardzie. Byłby pierwszym takim obiektem po zjeździe z obwodnicy.

– Jestem przekonany, że ta lokalizacja się sprawdzi. Jest dobry dojazd, wokół duże parkingi, centrum handlowe, kino, kręgielnia – wylicza prezes Transhurtu.

Budynek hotelu ma być połączony z niewielkim biurowcem o powierzchni ok. 2 tys. mkw. Większego obiektu nie ma się co spodziewać.


Jeden z powodów to formalne ograniczenia w wysokości zabudowy. Poza tym lubelski rynek jest coraz bardziej nasycony. Niedaleko Olimpu powstanie centrum biurowe Soul. Podobna inwestycja realizowana jest przy al. Kraśnickiej. Z nieoficjalnych informacji wynika, że niewielki biurowiec planowany jest również między Olimpem, a sklepem sieci Decathlon.

Nowy obiekt Transhurtu powinien być gotowy w 2019 roku. Ze wstępnych szacunków wynika, że prace pochłoną ok. 60 mln zł.
http://www.dziennikwschodni.pl/lublin/n,1000169596,sklepy-biura-i-hotele-wlasciciel-olimpu-szykuje-sie-do-kolejnych-inwestycji.html
 

·
Registered
Joined
·
11,120 Posts
Discussion Starter #152
Lublin: Pałac Potockich prawie sprzedany. Powstanie hotel?Jest szansa, że na początku przyszłego roku Pałac Potockich w centrum Lublina będzie miał nowego właściciela. Katolicki Uniwersytet Lubelski prowadzi rozmowy z kolejnym zagranicznym inwestorem zainteresowanym kupnem nieruchomości.


– Negocjacje są zaawansowane i jest szansa, że w ciągu kilku miesięcy pałac będzie w nowych rękach. Inwestor będzie jeszcze musiał wystąpić do Urzędu Miasta o wydanie warunków zabudowy, co może potrwać do trzech miesięcy – mówi Małgorzata Baran-Sanocka, zastępca dyrektora administracyjnego KUL.

Uczelnia za nieruchomość oczekuje kilku milionów złotych. I to właśnie cena powoduje, że z grona wielu zainteresowanych jej zakupem, negocjacje z właścicielem prowadziło do tej pory tylko pięciu potencjalnych inwestorów. Na początku roku bliski kupna Pałacu Potockich był jeden z najbardziej znanych lubelskich przedsiębiorców, który ostatecznie wybrał inną inwestycję. Jedyną ofertę do tej pory złożyła firma, z którą trwają rozmowy.

– Pałacem interesowali się głownie przedstawiciele branży hotelarsko-gastronomicznej, ale też edukacyjnej. Był m.in. pomysł otwarcia w tym miejscu szkoły designu – mówi dyr. Baran-Sanocka.

Najprawdopodobniej nowy właściciel będzie chciał urządzić w obiekcie przy ul. Staszica 3 hotel. Według wytycznych konserwatora musi on przejść remont. W grę wchodzi przywrócenie dawnej bryły pałacu poprzez podniesienie dachu, rewitalizacja dziedzińca, ale możliwe tez będzie wzniesienie nowego budynku.


Pałac Potockich powstał w latach 1719-1734. Pod koniec XVIII w. Potoccy przekazali nieruchomość na rzecz skarbu państwa. W budynku mieścił się sąd, koszary, a po rozbiorach także więzienie. Z początkiem XIX w. wprowadziła się tu policja, a następnie wojskowi. Do 1981 r. w pałacu urzędowali milicjanci. Kilka lat później gmach przejął KUL. Przez wiele lat studenci mieli tu zajęcia, m. in. z języków obcych. Kiedy w 2009 roku uczelnia dostała (w 10-letnią dzierżawę) od wojska obiekty na terenie dawnych koszar na Majdanku, przestała wykorzystywać budynek przy ul. Staszica do celów dydaktycznych.

http://www.dziennikwschodni.pl/lublin/n,1000170323,lublin-palac-potockich-prawie-sprzedany-powstanie-hotel.html
Przydałby się 4* lub 5* hotel w tym miejscu, bo tych 3* mamy już jak psów.
 

·
Registered
Joined
·
184 Posts
Przydałby się 4* lub 5* hotel w tym miejscu, bo tych 3* mamy już jak psów.
Co by nie powstało, żeby tylko porządnie go odnowili. To może być perła w centrum. :banana:
 

·
Registered
Joined
·
400 Posts
Renowacje/odnowienie bardzo często jest droższe nie powstawianie nowego budynku... Najlepiej jest odnawiać stare budynki... ale wiadomo, że kazdy patrzy na koszta.

Ciekawy jestem tego hotelu Transhurtu... Pewnie nic a nic nie będzie mieć wspólnego z wizualizacją biurowca+hotelu na spółdzielczości pracy :/
 

·
Registered
Joined
·
4,953 Posts
za propertynews.pl:

Grupa Capital Park reprezentowana przez Ryszarda Podkulskiego przerwała negocjacje w sprawie sprzedaży hotelu Victoria w Lublinie - poinformował zarząd Grupy Kapitałowej Immobile, która poprzez spółkę zależną Kuchet miała zamiar kupić obiekt.

Strony prowadziły zaawansowane negocjacje w sprawie zakupu Hotelu Victoria w Lublinie przy ul. Narutowicza 58-60. Ustaliły już cenę zakupu w wysokości 19,5 mln zł. Jej część miała zostać pokryta z kredytu inwestycyjnego Immobile, a pozostała ze środków własnych spółki.

Lubelski Hotel Victoria jest obiektem trzygwiazdkowym i oferuje ok. 150 pokoi.
 

·
Registered
Joined
·
883 Posts
Przy al. Racławickich stanie nowy hotel

Nawet kilkadziesiąt milionów złotych będzie kosztowała budowa nowego hotelu w Śródmieściu. Prace mają ruszyć w przyszłym roku.

Nowy obiekt powstanie przy Alejach Racławickich obok hotelu Mercure. Inwestycja będzie realizowana na terenie obecnego parkingu przed głównym wejściem do starego hotelu. Pod ziemią wybudowany zostanie wielopoziomowy parking. Wyżej będzie miejsce na lokale usługowe i pokoje dla gości. Całość ma być zaprojektowana i urządzona ze smakiem.

- Plac i budynki wokół nowego placu Teatralnego będą symbolem architektonicznym miasta.
Nie chcemy zepsuć tego miejsca, dlatego zorganizujemy konkurs na najlepszy projekt - zapowiada Dariusz Piątek, współwłaściciel spółki DWP, do której od września należy hotel Mercure. Udziałowcami DWP są Wojciech Dzioba, prezes firmy deweloperskiej TBV, Dariusz Piątek, szef Hanesco, uczestnik rajdu Paryż - Dakar, były radny PO oraz Cezary Wielgus. Skąd pomysł na budowę na działce pomiędzy Al. Racławickimi a ul. Radziszewskiego?

- Doszliśmy do wniosku, że Lublin będzie potrzebował nowego hotelu w dobrej lokalizacji - mówi Piątek. Wszystko przez właśnie finalizowane duże inwestycje. Powstaje Centrum Spotkania Kultur, nowy Urząd Marszałkowski i centrum konferencyjne. To ostatnie ma przyciągać gości z kraju i całego świata. Inwestor liczy, że po spotkaniach będą się zatrzymywać w nowym hotelu.

Pomysłodawcy milczą o kosztach przedsięwzięcia i standardzie hotelu. Zagadką pozostaje także ilość gwiazdek. - Razem z partnerami z grupy Accor zastanawiamy się nad standardem obiektu. Chcemy, żeby miał co najmniej trzy gwiazdki, ale to jeszcze wymaga analizy biznesowej - tłumaczy Piątek.

Grupa Accor to międzynarodowe konsorcjum z siedzibą we Francji. W ramach sieci franczyzowej zarządza ponad 3,8 tys. hotelami. Wśród nich marki takie, jak Mercure, Novotel i Sofitel. Pod jej szyldem będzie działał nowy hotel.

Do maja przyszłego roku inwestorzy chcą rozstrzygnąć konkurs architektoniczny na projekt obiektu. Udziałowcy DWP liczą na to, że do końca 2016 roku ruszą pierwsze prace budowlane.

Przychylnie o projekcie mówił ostatnio prezydent Krzysztof Żuk. - Inwestycja dopełni zmieniony wygląd tego fragmentu miasta - powiedział prezydent. Budowa nie powinna zaszkodzić okolicznej zieleni.

- Inwestycja na pewno nie obejmie skweru abp. Życińskiego, który jest własnością miasta. To miejsce nadal będzie zajmować zieleń - dodaje Artur Szymczyk, zastępca prezydenta miasta.
http://www.kurierlubelski.pl/aktualnosci/art/9090942,przy-al-raclawickich-stanie-nowy-hotel,id,t.html?cookie=1
 

·
Cogito ergo sum.
Joined
·
4,726 Posts
Podejrzewam, że stary budynek hotelu pójdzie pewnie do rozbiórki lub zostanie przekształcony w obiekt biurowy. Może zainteresuje się nim KUL?
 

·
Registered
Joined
·
7,650 Posts
Nie jest to cud architektury, więc mam nadzieję że jednak zniknie.
 
141 - 160 of 1019 Posts
Top