SkyscraperCity Forum banner

[Lublin] Ingress

1378 Views 0 Replies 1 Participant Last post by  HarryMiller
Czy ktoś z tutejszego forum posiada konto w Ingress z wysokim levelem (co najmniej 11)?
Dla nieznających tematu - jest to mobilna gra firmy Niantic pełniąca funkcję turystyczno-krajoznawczą, aktywność polega na spacerze po terenie za pomocą wbudowanego GPS i odkrywanie miejsc oznaczonych jako "portale".
Ostatnio pojawiła się akcja polegająca na dodawaniu nowych portali, portalami mogą być różne obiekty typu zabytki architektoniczne danego miasta, pomnik, kapliczka, figurka, krzyż, grafitti i inne ciekawe rzeczy związane z miastem, ewentualnie innymi miastami na terenie województwa lubelskiego, na ogół niestety słabo opisane (często tylko jedna ulica, np. Hrubieszów, Biłgoraj). Warunkiem jest niestety posiadanie stosunkowo wysokiego levelu oraz konieczność odwiedzenia ww. miast. Ponadto portale są potem przepisywane przez Niantic do innej tego typu gry, Pokemon Go jako gymy i pokestopy (która została hitem lata 2016).

Kryteria dodawania portalu pod tym linkiem
https://support.ingress.com/hc/pl/articles/207343987-Kryteria-dodawania-portalu
See less See more
1 - 1 of 1 Posts
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top