SkyscraperCity Forum banner
1 - 6 of 6 Posts

·
Registered
Joined
·
933 Posts
porcelain said:
bizi, dzieki :) Twoje miasto jest pekne! Troche jak Praha, troche - jak moj Wilno :D
rzeczywiście są pewne uderzające podobieństwa między Lublinem i Wilnem, zwaszcza jesli spojrzymy na dzielnice staromiejskie z góry (oczywiscie wileńskie jest znacznie wieksze)

jeśli porównać układ ulic (niestety nie mam planów miast w wersji elektronicznej) obu miast to mozna zauważyć , że mają wiele wspólnego, np. sam kształt dzielnic - podobny do wachlarza, weższą stroną zwróconego w kierunku zamku

and English version:

indeed, there are some striking similarities of Lublin and Vilnius, especially if we look at both cities' old towns from above (of course the Vilnius old town is much larger than that of Lublin)

if you compare the streets grid (unfortunately I have no city maps i n electronic format) of both old towns you'll notice that they have much in common, for instance the very shape of the district - fan-like with the narrower side turned towards the castle.
 
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top