SkyscraperCity Forum banner
1 - 2 of 2 Posts

· __________
Joined
·
3,163 Posts
Discussion Starter · #4 ·
EURIM

Hij zal op zijn minst verplaatst moeten worden. En het lijkt me dat hij bij herbouw zijn oorspronkelijke lengte terugkrijgt omdat de dijk waar hij achter komt te staan weer flink hoog wordt. Naar ik weet worden de vuurtorens ondanks de nieuwste navigatietechnieken nog steeds gebruikt......tenmiste, als ik s´nachts uit Brielle door de polder kom (op fiets na stappen) zie ik nog altijd 5 vuurtorens flitsen.
:)
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top