SkyscraperCity Forum banner
1 - 2 of 2 Posts

·
Illustrateur
Joined
·
13,794 Posts
het is in dat geval dus niet zo dat hij omdat hij niet meer nodig is vanwege alle snufjes die ze nu aan boord hebben dat hij daarom verdwijnt? hij is puur functioneel en heeft geen historiewaarde (voor mij wel overigens:) ). het zou leuk zijn als hij zou blijven, al staat hij dan op een andere plaats.
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top