SkyscraperCity Forum banner
1 - 10 of 10 Posts

·
Great Ape Project
Joined
·
19,703 Posts
Torre REPSOL wygląda nieco, jakby był budowany metodą podwieszania, podobnie jak gdański Zieleniak.

A torre ORLEN powinni zbudować w Płocku. Płock zasługuje na własną wieżę z prawdziwego zdarzenia. Na szczycie może być nawet pochodnia z wiecznym ogniem, byłoby unikalnie i odlotowo, choć z helipadem byłyby problemy ;)
 
1 - 10 of 10 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top