SkyscraperCity Forum banner

[Malezja] Azjatycki Tygrys

8929 Views 93 Replies 7 Participants Last post by  michuu
Chciałbym z Wami podzielić się zdjęciami z wyjazdu do Malezji, który się odbył od 12.09.2019 do 01.10.2019 roku.

Odwiedziłem:

- Kuala Lumpur
- Cameron Highland
- Pinang
- Perhentian Islands
- Langkawi Island
- Kuala Lumpur
  • Like
Reactions: 1
1 - 1 of 94 Posts
1 - 1 of 94 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top