SkyscraperCity banner

1 - 20 of 472 Posts

·
Moderator
Joined
·
12,320 Posts
Discussion Starter #1 (Edited)
Økern (Lørenbyen + Haslelinje)

The Økern area is poised to be the next major development area in the Oslo region. An estimated 10.000 persons will live in Økern within the next
12 years. Large investments in tunnels and infrastructure combined with accessability (regional node), political consolidation through the
kommunedelplan, and programmatic diversity will secure the tailor-made connections between the existing and new local environment.

At present, the Økern area is a vacuous area of infrastructure and depleted industry forming a divide between residential estates and sporting
facilities. The site has the potential to mediate this divide, creating a local center for an area in transformation. The isolation of the urban fabric
paradoxically combined with a hyper-connectivity, its industrial history, the uniqueness of scale and topology on the site, liberates it, demanding
a reinvention of program and public space, and provides an opportunity to create a new, fresh, honest identity.

Quicklinks to the projects of Økern


 

·
Moderator
Joined
·
12,320 Posts
Discussion Starter #2 (Edited)
Økern Sentrum

FACTS | Area: 160 000m2 | Architects: Space Group + Ghilardi+Hellsten

Økern Sentrums hovedfokus er å ta et helhetsgrep om stedsutviklingen og skape et moderne og integrert bysentrum med mangfold. Målet er å
etablere et totalt tilbud for befolkningen på Økern og i Groruddalen. Eksisterende Økern senter skal utvikles fra å være et kjøpesenter
hovedsakelig basert på handel, til den gode fremtidsbyen med bl.a. en kulturell nyskapning med Oslo Barnemuseum, kino, allbrukshall, musikkskole,
fortellerscene, samt et nytt badeland for Groruddalen. Befolkningsøkningen i årene som kommer vil føre til behov for et betydelig antall nye boliger,
økt handelstilbud og flere arbeidsplasser. Med sin sentrale beliggenhet og god kollektivdekning, blir Økern et viktig område å satse på for å dekke
fremtidige behov!

Steen&Strøm og Storebrand ønsker å utvikle morgendagens handlesteder. Økern sentrum er et godt eksempel på dette. For å skape bymessig
dynamikk og den urbane møteplassen som er etterlyst i Groruddalsatsningen, er det avgjørende å etablere flere tilbud på samme sted.

Økern vil fremstå som et motstykke til tradisjonelle lukkede kjøpesenterkonsepter med sin åpne bystruktur. Dette vil skape bykultur og myldrende liv
i gater og på torgene, og vil bli et morgendagens handlested for fremtidens by.

View the renderings in high resolution


Illustration by MIR


Illustration by Space Group


Illustration by MIR


Illustration by Ghilardi+Hellsten


Illustration by Ghilardi+Hellsten

Some illustrations of Økern Sentrum by Space Group can be found on their website. You can view all these illustrations in high resolution here.


Illustration by Space Group
 

·
Moderator
Joined
·
12,320 Posts
Discussion Starter #3 (Edited)
Ulven

FACTS | Area: 340 000m2 | Architects: LPO + Kritt arkitekter + Civitas + Sweco | Hjemmeside

Planforslaget gir rom for byutvikling med ca 340.000 kvm bebyggelse, med anslagsvis10.000 ansatte og 1.000-1.700 bosatte. Dette vil gi en
stedsutvikling av området som i dag fremstår som et ”ikke-sted”, preget av store veganlegg og lager- og logistikkfunksjoner. Sammen med
utviklingen i nærområdet (blant annet nytt Økern senter, Hotell 33 og nye Kuben videregående skole) og boligutvikling på Løren, Hasle og Ensjø vil
det bidra til å transformere nedre del av Groruddalen til et flerfunksjonelt byområde med et stort antall mennesker. Totalt sett vil denne
bytransformasjonen innebære at den tette byen flyttes utover og at det etableres nye bymessige sammenhenger med etablerte boligområder på
Risløkka, Bjerke og Refstrad i nord og Teisen i syd. Ulvenveien knytter flere av boligområdene sammen og vil være et viktig sammenbindende element
for utviklingen i området.

Ulvenområdet vil på denne måten utvikles til et bymessig utformet område som en viktig del av utvidelsen av den tette byen østover. Området vil
utvikles med en finmasket byvev, der eksksterende sammenhenger med nærområdene ivaretas. Området er imidlertid omgitt av barrierer i form av
store infrastrukturanlegg; Alnabanen i nord, Ulvenspitten i sør og Ring 3 i vest. Sammenhengene ivaretas derfor med gater og gang-/
sykkelforbindelser over og under disse barrierene. Ulvenveien gir både forbindelse under Alnabanen og over Ulvensplitten, den nye gang- og
sykkelundergangen under Alnabanen gir tilknytning til Kabelgata, og eksisterende turvei D2 ligger i bro over Ring 2 til Jordal. I tillegg er
tverrforbindelsen med gatetun S5 og S6 utformet som en byomsmessig videreføring av Kabelgata.

Planforslaget tilrettelegger for en flerfunksjonelt urban byutvikling med karrébebyggelse og definerte byvegger mot hovedgatene i hele planområdet.
Videre foreslås høy bebyggelse opp til 11 etasjer i enkelte punkter i planområdet og for øvrig bebyggelse med i hovedsak 5-6 etasjer. Den høye
bebyggelsen markerer begge ender av Ulvenveien (innenfor planområdet), møte med Ulvensplitten og Ring 3, og tilknytningen mot Kabelgata.
Bebyggelsen med større høyde samspiller med øvrig bebyggelse i planområdet.

All bebyggelse er foreslått lavere enn både Østre Aker kirke og høyblokka på Økern. Bebyggelsen ligger med betydelig avstand til Østre Aker kirke,
som ligger på en kolle avgrenset av store hovedveganlegg. Foreslått bebyggelsen vil derfor ikke ha noen vesentlige konsekvenser for kirken som
solitærbygg og landemerke, og opplevelsen av kirken i bylandskapet. Foreslått bebyggelsen vil heller ikke påvirke opplevelsen av Økern senter
som landemerke, verken med dagens situasjon eller nytt Økern senter. Planforslaget innebærer også en urbanisering som funksjonsmessig og
byromsmessig ivaretar hensynet til byområdet rundt Kabelgata. Utvikling av Ulvenområdet med bymessig bebyggelse og funksjonsblanding vil
fungere godt sammen med de publikumsintensive funksjonene ved Kabelgata. Byromsmessig representerer gangaksen og undergangen en
videreføring av Kabelgata, men den er noe dreid for tilpasning til eksisterende bebyggelse (DigiPlex).

Plankart STOR (PDF/2.3Mb)Illustrasjon av Oxivisuals


Illustrasjon av Oxivisuals


Illustrasjon av Oxivisuals


Illustrasjon av Oxivisuals


Illustrasjon av Oxivisuals


Illustrasjon av Oxivisuals


Illustrasjon av Oxivisuals


Illustrasjon av Oxivisuals

 

·
Moderator
Joined
·
12,320 Posts
Discussion Starter #4 (Edited)
Økern Torg

FACTS | Architect: Ghilardi+Hellsten

Utviklingen av Økern Torg er del av en større plan om utbygging av hele Økernområdet som et sentralt knutepunkt med tilhørende nærings- og
boligutvikling. Planskissen tar utgangspunkt i høyder og tomteutnyttelse som er angitt i gjeldende Kommunedelplan. Innenfor denne ønsker man
å tilpasse en så stor del andel boliger som mulig med gode bokvaliteter og akseptable støy- og luftkvaliteter. Planen åpner også for en utvidelse
og en modernisering av dagens torgvirksomhet på Økern Torg, som også vil ha positive miljømessige konsekvenser.

Planen legger til rette for til sammen 850 nye boliger med tilhørende barnehagedekning. Et godt kollektivtilbud er med på å gjøre dette til et
attraktivt boligområde. Planer om nye lokale tilbud med bl.a butikker, kino, kulturhus og badeland skal gi aktivitet til området.

En ny modernisert torghall i et lukket anlegg under boligene gir større flater til selve torgvirksomheten og reduserer trafikkarealene til en
fjerdedel. Et lukket anlegg med ny adkomst direkte fra Ulvenveien gjennom tunnel, vil også forbedre miljøforholdene i nærmiljøet.

Økern Torg er historisk sett knyttet opp til salg av blomster, frukt og grønt og fremtidig utbygging kan forsterke dette ytterligere ved at
utearealene beplantes med nyttevekster i tråd med en idé om å skape "Oslos største nytteveksthage". En bebyggelse med grønne tak, gårdsrom
med frukttrær, grønne tverrforbindelser og åpning av bekkeløpet gjennom friområdet er skissert som mulige tiltak for å gjennomføre dette.

Stor trafikkavvikling langs Ulvenveien gjør at denne delen av området er lite egnet til en stor andel bolig- og/eller torgvirksomhet. Derfor er det
lagt til rette for næring og kontor i dette området og er planmessig i større grad tilknyttet Økern Senter. Etableringen av Ulveneien vil bære mer
preg av å bli en "strøksgate".

Planskissen ble sendt inn til Plan- og bygningsetaten (PBE) 30. oktober 2009. Endelig planforslag sendes inn etter ev. tilbakemeldinger og
bearbeidinger. Etter ny behandling i PBE, legges reguleringsplanen ut til offentlig ettersyn. Planen forventes innsendt til politisk behandling i løpet
av 2010. Eiendoms- og byfornyelsesetaten tar sikte på å selge tomten med prosjektet i 2012.

 

·
Moderator
Joined
·
12,320 Posts
Discussion Starter #6 (Edited)
Haslelinje

FACTS | Official website

HasleLinje er et nytt nærings- og boligprosjekt på Hasle, sentralt plassert mellom Økern, Løren og Frydenberg. Området omfatter blant annet
Vinmonopolets tidligere produksjonsanlegg. Avstanden til sentrum er bare 3 km, og området ligger tett inntil T-bane og Ring 3. HasleLinje er
dermed et av de mest sentrale og lettest tilgjengelige utviklingsområder i Oslo.

HasleLinje er stort – nesten 100 dekar, eller det samme som 14 fotballbaner.
En slik størrelse gjør at vi kan tenke bredt, det er nærmest som å planlegge en hel liten bydel. Noe gir seg selv. Boligene må ligge mot vest, mot
Lørenbyen, mot boligene og den nye skolen på Frydenberg. På den laveste delen, ned og ut mot Økernveien skal vi legge kontorbygg og
sannsynligvis bilbutikker.

I midten, mellom boliger og næring ligger ”Bygg 01” – Chateau Hasle – produksjonsanlegg og tapperi for svært mye av de edle dråper Norges
befolkning har fortært siden 1933. Vi har foreslått at bygget i all hovedsak tas vare på slik det ser ut i dag. Jobben fremover blir å finne
leietakere som kan finne seg til rette. Slik det nå ser ut vil dette kunne bli museumsvirksomhet, butikker, spisesteder, etc. Dette vil skje etter
at Arcus sommeren 2012 flytter til sitt nybygg på Gjelleråsen.

HasleLinje vil få en variert bygningsmasse, fra boliger og kulturtilbud til kontorer, butikker og næringsvirksomhet. Målet er å gjøre området HasleLinje
et blivende sted, og ikke en rasteplass. Det krever at både boligkjøpere og leietakere av næringseiendom må få dekket de fleste av sine behov,
enten innen HasleLinje eller i naboprosjektene.

View the renderings in high resolution

 

·
Registered
Joined
·
5,856 Posts
^ Most likely, but wait and see.

Økern Torg is more or less dead no? Those currently running Økern Torg are getting a new terminal at Gardermoen and politicians didn't think it was possible to mix such a logistics with appartments on top due to noise. Guess it will later on be reworked into a concepts with only appartments?
 

·
Registered
Joined
·
14,517 Posts
Oh, so it is that far out. Then the urbanity of MADs proposal is even more surprising. Nice to see something more than your average cookie cutter apartment building here.
 

·
Scandi-friendly
Joined
·
7,720 Posts
Haslelinje

FACTS | Official website

HasleLinje er et nytt nærings- og boligprosjekt på Hasle, sentralt plassert mellom Økern, Løren og Frydenberg. Området omfatter blant annet
Vinmonopolets tidligere produksjonsanlegg. Avstanden til sentrum er bare 3 km, og området ligger tett inntil T-bane og Ring 3. HasleLinje er
dermed et av de mest sentrale og lettest tilgjengelige utviklingsområder i Oslo.

HasleLinje er stort – nesten 100 dekar, eller det samme som 14 fotballbaner.
En slik størrelse gjør at vi kan tenke bredt, det er nærmest som å planlegge en hel liten bydel. Noe gir seg selv. Boligene må ligge mot vest, mot
Lørenbyen, mot boligene og den nye skolen på Frydenberg. På den laveste delen, ned og ut mot Økernveien skal vi legge kontorbygg og
sannsynligvis bilbutikker.

I midten, mellom boliger og næring ligger ”Bygg 01” – Chateau Hasle – produksjonsanlegg og tapperi for svært mye av de edle dråper Norges
befolkning har fortært siden 1933. Vi har foreslått at bygget i all hovedsak tas vare på slik det ser ut i dag. Jobben fremover blir å finne
leietakere som kan finne seg til rette. Slik det nå ser ut vil dette kunne bli museumsvirksomhet, butikker, spisesteder, etc. Dette vil skje etter
at Arcus sommeren 2012 flytter til sitt nybygg på Gjelleråsen.

HasleLinje vil få en variert bygningsmasse, fra boliger og kulturtilbud til kontorer, butikker og næringsvirksomhet. Målet er å gjøre området HasleLinje
et blivende sted, og ikke en rasteplass. Det krever at både boligkjøpere og leietakere av næringseiendom må få dekket de fleste av sine behov,
enten innen HasleLinje eller i naboprosjektene.

View the renderings in high resolution

So Haslevangen 16-18 was approved, but with last minute changes after treatment in the Comittee of City development. It was decided to keep a larger part of the current factory than initially suggested, to make room for more indoor athletics facilities, both for the local and regional area. This means three of the commies have to go. It was debated whether that should be replaced by increasing heights in the other buildings or not, and I'm not quite sure what was the final ruling as I didn't have the final proposition in front of me while they voted. But what seems most likely, is the center/right parties ruled in favor of the initial height regime.

This document shows some rudimentary sketches of Haslelinje with the extra building: http://www.sak.oslo.kommune.no/dok/Vedlegg/2011_06/956391_1_1.PDF
 

·
YIMBYer.no
Joined
·
1,386 Posts
The residential part of this looks so incredibly dull... You can't brag about being close to downtown and then build drabantby. Silly people.
 

·
Scandi-friendly
Joined
·
7,720 Posts
^^Folke Fredriksen called this and the rest of Økern an extension of downtown across the Ring 3.:nuts:
 

·
Scandi-friendly
Joined
·
7,720 Posts
So depressive. How come we managed to build urban so effortlessly 100 years ago but not today?
but remember they were dirt cheap, and didn't offer even the most basic facilities a human needs to get a decent life.
 

·
Registered
Joined
·
14,517 Posts
We didn't only build Haumanns quarters. And how much would it cost to simply but a bunch of these fitted with these basic facilities you speak of?


They are urban, timeless in the design, cheerful (at least when they are this colorful) and was cheap at time and probably would be today too. Could perhaps reduce the amount of ornaments/details to make it appear more modern.

I think these are better too. Urban, timeless, cheap but not cheerful.


How hard would it be to build something similar today that wasn't free standing "towers" on a lawn?
 

·
Registered
Joined
·
3,079 Posts
So Haslevangen 16-18 was approved, but with last minute changes after treatment in the Comittee of City development. It was decided to keep a larger part of the current factory than initially suggested, to make room for more indoor athletics facilities, both for the local and regional area. This means three of the commies have to go. It was debated whether that should be replaced by increasing heights in the other buildings or not, and I'm not quite sure what was the final ruling as I didn't have the final proposition in front of me while they voted.


I thought they voted for increased hight from 8 to 10 floors after Venstre had changed their mind. I might have misunderstood though, since the voting happends very fast..
 
1 - 20 of 472 Posts
Top