SkyscraperCity Forum banner

Maximaal zes torenflats in Oud-IJmuiden

1261 Views 1 Reply 2 Participants Last post by  Winus
Bron: Haarlems Dagblad 12 maart 2005

Maximaal zes torenflats in Oud-IJmuiden
IJMUIDEN - Het plan toont 26 torenflats in Oud-IJmuiden, maar die komen er voorlopig niet echt. ,,Op de grond die de leden van de Initiatiefgroep in handen hebben komen er maximaal zes. Het totaalplan voor het hele gebied gaat uit van de bouw van achthonderd woningen, maar de grondbezitters van de Initiatiefgroep gaan uit van 450 woningen op hun eigendom'', zegt voorzitter Bert Zijl van de Initiatiefgroep.

,,En dan nog is het niet makkelijk om daar woningen te bouwen. Het kan alleen in goed overleg met bedrijven en Milieudienst. Er zijn tegengestelde belangen, goed overleg moet aantonen of we eruit komen.''

,,KVSA en Zeehaven IJmuiden, om er twee te noemen, willen hun activiteiten uitbreiden. Dat mag niet worden gefrustreerd door woontorens. Aan de andere kant vinden wij als Initiatiefgroep wel dat er iets moet gebeuren in Oud-IJmuiden'', aldus Zijl. ,,Wij willen een mooie wijk bouwen. Als dat niet kan, zit heel IJmuiden op slot. Wij zien het als een behoorlijke uitdaging. Als Initiatiefgroep trokken wij de kar voor een plan voor Oud-IJmuiden. Nu is het een feestje van Bouwfonds en de gemeente Velsen.''

De gemeente Velsen ging aanvankelijk in zee met projectontwikkelaar HBG om een nieuw Oud-IJmuiden te maken. ,,HBG heeft het niet gehaald. Zij kwamen bij de financiële doorrekening met heel andere cijfers dan waar wij op uitkwamen. Daar zaten echt miljoenen verschil tussen. Bovendien: HBG bezit geen enkele grond in Oud-IJmuiden, terwijl in de Initiatiefgroep een aantal grondbezitters is verenigd. Wij hebben een plan laten uitwerken en hebben daar een projectontwikkelaar bij gezocht. Dat is Bouwfonds geworden, die het gebied al kent. In de tussentijd hebben de grondeigenaren van de Initiatiefgroep al voor twaalf miljoen aan grond en gebouwen aangekocht. We hoeven nog maar een enkel pand aan te kopen om aan de slag te kunnen.''

Dezelfde werkwijze werd ook toegepast door de Initiatiefgroep voor het centrum van IJmuiden. Opnieuw werd Zijl onafhankelijk voorzitter. Niet toevallig, want vanuit zijn bedrijf BK Ingenieurs Velserbroek kent hij alle betrokken partijen als klant. ,,Bij het centrumplan zijn natuurlijk veel meer partijen betrokken dan in Oud-IJmuiden, maar de opzet van het plan is eigenlijk hetzelfde. We hebben, ook op verzoek van de gemeente, een plan laten maken voor het gehele centrumgebied omdat de woningcorporaties toch woningen moeten gaan slopen. Nu moeten we kijken welke delen van dat totaalplan we kunnen realiseren en in welke volgorde.''

Ook hier liet de Initiatiefgroep een stedenbouwkundige visie maken om vervolgens de plannen voor uitvoering over te dragen aan de gemeente Velsen en een projectontwikkelaar. ,,Als bewoner van het Velserduinplein hoorde ik 22 jaar geleden al dat er iets aan het centrum moest gebeuren. Nu willen we het echt doen. Wij willen een nieuw centrum bouwen voor met name de bestaande ondernemers. Het pand van Megapool wordt nu te huur aangeboden voor 290 euro per vierkante meter. De Winkelstichting verhuurt tegen lage prijzen, iets van minimaal 75 euro per vierkante meter. Wij zetten voor het nieuwe centrum van IJmuiden in op een prijs van circa 230 euro de vierkante meter. Als je commerciële prijzen als bij Megapool ziet, vind ik dat wij aardig bij de doelstelling van de Winkelstichting in de buurt komen. Bovendien komen er in het centrum 1.200 tot 1.400 woningen bij, dat komt ten goede aan de omzet van de winkeliers daar.''
See less See more
1 - 2 of 2 Posts
Wat is die Initiatiefgroep precies voor een orgaan? Zijn het een aantal (groot)grondbezitters of zitten er nog meer partijen in? Het enthousiasme van de groep spreekt me wel aan, maar doet toevens vermoeden dat er geen buurtbewoners bij betrokken zijn. :? Wel jammer dat het aantal torens flink verminderd wordt. :(
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top