SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 40 Posts

·
kejje nagaan!
Joined
·
5,099 Posts
Ik vind het Provinciehuis van Den Bosch en de andere gebouwen van Hugh Maaskant (1907-1977) wel iets Amerikaans hebben, vanwege de grootsheid, de drang naar allure en uitstraling, de imponeerfactor en het geloof in vooruitgang wat ze uitstralen...
 
1 - 20 of 40 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top