SkyscraperCity Forum banner

Meest dorpse hoogbouw

1752 Views 9 Replies 10 Participants Last post by  rdj
Dan denk ik aan Justitie in de Amsterdamse Zuidas. Wat een truttigheid.
1 - 1 of 1 Posts
^mislukt ja maar dorps nee.
Aan dorps denk ik aan de hoogbouw in bussum.
1 woontoren van ruim 60 meter de sint vitus kerk
1 woontoren van 45 meter in aanbouw/renovatie de vredeskerk.
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top