SkyscraperCity Forum banner

Meest dorpse hoogbouw

1753 Views 9 Replies 10 Participants Last post by  rdj
Dan denk ik aan Justitie in de Amsterdamse Zuidas. Wat een truttigheid.
1 - 1 of 1 Posts
Voor mij is dat elk gebouw/project waar 5 lagen hoogbouw genoemd wordt. :)
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top