SkyscraperCity Forum banner

za ile?

 • 10

  Votes: 0 0.0%
 • 9

  Votes: 0 0.0%
 • 8

  Votes: 5 29.4%
 • 7

  Votes: 6 35.3%
 • 6

  Votes: 4 23.5%
 • 5

  Votes: 1 5.9%
 • 4

  Votes: 0 0.0%
 • 3

  Votes: 0 0.0%
 • 2

  Votes: 1 5.9%
 • 1

  Votes: 0 0.0%

merc

1072 Views 4 Replies 5 Participants Last post by  Mmmax
1 - 1 of 5 Posts
Klimat auta i ulicy - 10
Wykonanie- 5

Zaniżam do 7.

Szkoda, że obciąłeś okno. Z kanalizacja też mogłeś coś zrobić - zniwelować, albo dać całą. Obiekt jednak był statyczny.
1 - 1 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top