SkyscraperCity Forum banner

Miasta amerykańskie na starej fotografii

134935 Views 951 Replies 82 Participants Last post by  ErykAbraham
Zakładam osobny wątek, w którym będziemy mogli delektować się starymi zdjęciami amerykańskich miast, prosząc jednocześnie moderatorów, żeby nie przenosili go do działu fotografia, bo tam szybko przepadnie. Zasady podobne jak w "Jedno zdjęcie + opis". Proponuję włączyć sobie Franka Sinatrę - New York, New York i jedziemy.


Nowy Jork 1943
See less See more
  • Like
Reactions: 3
1 - 20 of 952 Posts
Włączam subskrybcję.

Ładuj zdjęcia na potęgę, żeby wątek nie zamienił się na kozetce, jak tłumy rozpłyną się nad tym jak to kiedyś było pięknie i to już nigdy tak nie będzie. ;)
1 - 20 of 952 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top