SkyscraperCity Forum banner

?

1 - 5 of 5 Posts

·
Rah'ma'dul
Joined
·
15,717 Posts
Discussion Starter · #4 ·
Zupełnie niepotrzebne (a wręcz szkodliwe) są*drzwi po lewej. Tak samo zbędny jest kolor zdjęcia. B&W by było adekwatniejsze.
Specjalnie, bo to kolejne ograniczenie jakich na tym zdjęciu wiele.

Pani za blisko krawędzi, ale pewnie nie chciałeś zbyt perfidnie.
Oryginalnie jest wiecej prawej, ale odbicie w szybie jakieś reklamy zaburza kadr.
 
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top