SkyscraperCity Forum banner

:)

Miejsce ktore opuscil Bog

1442 Views 4 Replies 5 Participants Last post by  ssswirek1

malo urban ale chyba miesci sie w granicach:)
See less See more
1 - 5 of 5 Posts
malo urban ale chyba miesci sie w granicach:)
No raczej już nie, imho. Najpóźniej w następnym UPC wszyscy powinniśmy to bardziej przestrzegać.

6/10
^^ Mnie tez za bardzo nie podchodzi i tez 6
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top