SkyscraperCity Forum banner

:)

Miejska dzungla

1242 Views 3 Replies 4 Participants Last post by  ssswirek1
1 - 4 of 4 Posts
Słabe jakościowo mi się wydaje i dość nudne.

Krzycho drogi!! Przywracam Ciebie do porządku... gdzie Twoje zapierające dech w piersiach i klatach zdjęcia? :)
/\ BOX był taki. w poprzedniej edycji :)
Zonc nie weim o co ci chodzi pierwsze slowa jakie z siebie wydusiłem to "ooo faken" Krzycho 10/10
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top