SkyscraperCity Forum banner

głosy

Miejski maraton

873 Views 6 Replies 6 Participants Last post by  kafarek
1 - 7 of 7 Posts
Wszyscy pobiegli i została pustka ;)
Tylko czy to jest zdjęcie na UPC? Tematyka miejska, a ja tam widzę górkę na tle nieba i chmurę. W dodatku mały rozmiar.

7!
Tylko czy to jest zdjęcie na UPC? Tematyka miejska, a ja tam widzę górkę na tle nieba i chmurę. W dodatku mały rozmiar.

7!
Nie! To widok z okna. Zdecydowanie urban.
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top