SkyscraperCity Forum banner

:)

Monumentalnie

1285 Views 3 Replies 4 Participants Last post by  krzewi
1 - 4 of 4 Posts
kompozycja troche lipa jesli ma byc monumentalnie, bardziej pasowalby pionowy kadr.. Budynek niepotrzebnie uciety i po co tyle nieba ?
Zabawne, że budynek wywinął się w takiego banana :)
Linia parapetów dolnych okien w jedną stronę, środkowy gzyms prościutki, a górny pod zwieńczeniem w przeciwną :)
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top