Skyscraper City Forum banner
1 - 6 of 6 Posts

·
Registered
Joined
·
36 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Ik open er maar even een nieuw topic voor. Uit de NRC van vandaag. Er staat bij het artikel ook nog een kaartje dat het hele gebied tussen Eemhaven-Vierhaven en Rijnhaven beslaat.tekst versie | originele versie | print versie
NRC Handelsblad 06-08-2009, pagina 2

Mooi wonen aan de rafelhavens

Hoe ziet havenstad Rotterdam er in 2040 uit? Bedrijven zitten op de Tweede Maasvlakte en aan de stadshavens wonen, werken en recreëren hoogopgeleiden.
Door onze redacteur
MARK HOOGSTAD
Rotterdam, 6 aug.

Hoogopgeleiden brengen ’s ochtends hun kinderen met de boot naar school, werken en recreëren overdag op het water en schuiven ’s avonds aan in een van de drijvende restaurants op de Nieuwe Maas. Jeroen Steens glimlacht instemmend bij die gedachte. „Klinkt misschien ver weg, maar die werkelijkheid is dichterbij dan menigeen denkt.”

Steens (46) is hoofd havenexploitatie bij het Havenbedrijf Rotterdam. Met de komst van de Tweede Maasvlakte schuift de haven steeds verder op naar het westen. Gevolg: oude, vervallen loodsen en terreinen in en nabij het stadscentrum komen leeg te staan. „Doen we niets, dan dreigen de rafelranden van de stad te verloederen”, waarschuwt Steens.

Met alle gevolgen van dien voor het toch al kwetsbare Rotterdam, met zijn relatief smalle bovenlaag en grote aantal laagopgeleiden en werklozen. Verdere sociaal-economische uitholling kan funest uitpakken voor de tweede stad van Nederland (587.000 inwoners), beseffen beleidsmakers. Hoe meer mensen bovendien de havenstad de rug toekeren, hoe groter de kans dat bedrijven dat voorbeeld volgen. „Onze concurrentiepositie is dus in het geding”, zegt Steens. Voor het stadsbestuur telt vooral ‘het feit’ dat Rotterdam zich niet nog meer koopkrachtverlies kan permitteren. Vroeg of laat moet de braindrain gestopt worden. In het stadhuis wordt die boodschap met enige regelmaat verkondigd.

Plannen voor een herinrichting van de zogeheten Stadshavens bestaan al geruime tijd. Maar pas drie jaar geleden kwamen stad en haven tot het besef dat zij gemeenschappelijke belangen hebben. Tot die tijd was het geregeld „ieder voor zich”, erkent Steens. De inschikkelijke houding van het Havenbedrijf is deels te verklaren uit de – ondanks de economische crisis – toenemende vraag naar gekwalificeerd personeel. De vergrijzing slaat de komende jaren hard toe in de haven, blijkt uit alle rapportages. Steens: „Goede krachten vind je alleen als je ze, behalve een baan, ook een aantrekkelijk woonmilieu kunt bieden.”
Project Stadshavens moet 13.000 nieuwe arbeidsplaatsen opleveren

Rotterdam heeft zich voorgenomen om vrijkomende, verouderde haventerreinen rondom het centrum de komende decennia om te bouwen tot „een hoogwaardig vestigingsgebied voor wonen en werken”. Dat hebben de gemeente en het in 2004 verzelfstandigde Havenbedrijf drie jaar geleden afgesproken.

Het herontwikkelings- of transitiegebied is 1.600 hectare groot – eenderde bestaat uit water. Dat is te vergelijken met een stad als Gouda. Het monsterproject Stadshavens moet rond 2040 afgerond zijn en circa 13.000 nieuwe arbeidsplaatsen opleveren.

De totale kosten worden geraamd op bijna 8 miljard euro. Ruim één miljard komt voor rekening van de overheid, de stad en het Havenbedrijf. De rest moet „uit de markt” (projectontwikkelaars) komen.

Rotterdam wil ook proeftuin worden van het drijvend bouwen. Deze manier van wonen wint aan kracht en populariteit door de stijging van de zeespiegel. Tussen 2010 en 2025 worden vijfduizend woningen op en nabij het water gebouwd. Vervoer over water moet de norm worden in het nieuwe gebied. Sinds vorig voorjaar vaart een waterbus tussen de Maasoevers.

Lees meer op www.stadshavensrotterdam.nl

Of door die toekomstige werknemers zelf op te leiden. Een van de eerste tastbare resultaten van het monsterproject Stadshavens opende begin dit jaar de deuren: de RDM Campus. In de machinehal van de voormalige Rotterdamsche Droogdok Maatschappij volgen studenten van de Hogeschool Rotterdam (hbo) en het Albeda Collega (mbo) praktijkgericht technisch onderwijs. Innovatie staat daarbij centraal. RDM staat anno 2009 dan ook voor Research, Design & Manufacturing. In totaal moeten hier duizend studenten worden klaargestoomd voor een baan in de haven.

Of beter: voor een baan in wat algemeen wordt beschouwd als de motor van ‘de nieuwe economie’, de duurzaamheidsindustrie. Rotterdam denkt met Stadshavens een sterke troef in handen te hebben om innovatieve bedrijven te verleiden om zich aan de boorden van de Nieuwe Maas te vestigen. Vooral wegens de strategische ligging aan het water zou ‘de toegangspoort tot Europa’ moeten kunnen uitgroeien tot het mondiale centrum voor energietransitie en watertechnologie. Het projectbureau Stadshavens draagt die boodschap met verve uit in het gerenoveerde RDM-hoofdkantoor op de kop van tuindorp Heijplaat.

Aan de ruimte zal het in elk geval niet liggen. Rotterdam heeft maar liefst 1.600 hectare in de aanbieding, verspreid over zes aanlegplaatsen: de Rijn-, Maas-, Waal- en Eemhaven ‘op’ Zuid, en het Vierhavensgebied en de Merwehaven op de noordoever. Geen stad in Europa die met zoveel binnenstedelijke ruimte kan pronken. Maar daarin schuilt volgens critici ook meteen de zwakte van het miljardenproject. Rotterdam beschikt nu al niet over de vereiste kritische massa (mensen en bedrijven) om alle witte vlekken weg te werken. Waarom straks dan wel? Steens onderkent de valkuil. „Maar we praten hier over een gefaseerde oplevering, uitgesmeerd over tientallen jaren. Bovendien neemt de stad dit deel van het havengebied niet over. Dat doen we samen, stad én haven.” Zo is de Zuidelijke Waalhaven het beoogde maritieme knooppunt waar verschillende reders inmiddels al een (regionaal) hoofdkantoor hebben gevestigd.

Maar „een katalysator” zou welkom zijn, erkent Steens. Al was het maar om niet te verzanden „in allerlei stroperige regelgeving waar we in Nederland patent op lijken te hebben”. Londen is daarbij het lichtende voorbeeld. De Britse hoofdstad organiseert over drie jaar de Olympische Spelen en grijpt dit feit aan om in versneld tempo het verloederde East End te revitaliseren. Nederland koestert ook olympische aspiraties. Rotterdam zou in 2028 met gemak onderdak kunnen bieden aan het olympisch dorp.

Zowel het Havenbedrijf als het projectbureau Stadshavens noemt die optie „een prikkelende gedachte”. Maar het is pas aan de orde in 2016, als kabinet en sportkoepel NOC*NSF beslissen of Nederland zich kandideert. Steens zegt bovendien meerdere ijzers in het vuur te hebben. „Met een Wereldtentoonstelling breng je alles ook in een stroomversnelling. Dat evenement is wat eenvoudiger te verkrijgen.”
 

·
Registered
Joined
·
35,093 Posts
^^ Leuk stukje om te lezen. Helaas duurt het nog wel eventjes voordat het allemaal werkelijk qua ontwikkelingen in die richting gaat. Het maakt een eventuele OS of een wereldtentoonstelling wel opeens nog een stukje belangrijker voor de Rotterdamse regio.
 

·
Registered
Joined
·
548 Posts
Wellicht verkracht ik de opzet van dit topic.. Maar ik probeer aan te sluiten bij eerdere posts ipv een nieuw topic te starten, we kunnen dit nog moven naar een nieuwe..

De Gemeente Rotterdam heeft plannen uitgewerkt om 1600 ha aan haventerrein en wateroppervlak commercieel te ontginnen.

Het duurt nog een paar jaar, maar dan wordt de mogelijkheid geopend om een eigen drijvende woning te bemachtigen in Rijnhaven, Maashaven, Merwehaven, Waalhaven (grove aanduiding, de rapporten zijn duidelijker qua exacte lokaties).
Tot nu toe lijkt het dat de gemeente totale regie wil behouden, terwijl ik juist de bijzondere mogelijkheid zie om als burger of markt hun creativiteit te laten ontwikkelen om deze nieuwe woonconcepten tot een nieuw nivo te brengen.

een voorbeeld: ik bouw mijn droom bungalow op een ponton en wil dit (over een paar jaar) in een van deze havens plaatsen, moet de gemeente mijn initiatief ondersteunen, of moet men mijn ideeen frustreren en meer eenheid betrachten bij de toekomstige inrichting van deze havens.

nog een voorbeeld: ik bouw met een paar containers goedkope kantoorruimte, ook op zo'n ponton, het ziet er 'ok' uit aan de buitenkant, maar het is laagwaardig. Zou ik moeten mogen doorgaan, of moet de gemeente in kunnen grijpen. Mijn ponton is immers zo weggesleept als er iets beters aangeboden wordt, aan de andere kant bedrerft het wellicht het imago dat de stad rond deze havens wil opbouwen.

Eigenlijk wil ik hier de discussie openen of 'stadshavens' een gebied zou moeten zijn waar ofwel ondernemersgeest of individuele creativiteit (of beide in combinatie) de boventoon zou moeten voeren, ofwel dat de gemeente daar haar, vaak minder gedurfde, plannen moet uitvoeren.

Graag een open discussie met hartstochtelijke antwoorden en voorbeelden.
 

·
a.k.a. Sequentia
Joined
·
21,735 Posts
Het gebied is zo enorm dat, lijkt mij, voor beide ruimte is. Je zou deze 'experimentele zones' steeds kunnen verplaatsen in Westelijke richting naar gelang de gedeeltes meest oostelijk steeds verder onderdeel gaan uitmaken van de stad.
 
G

·
^^ Leuk stukje om te lezen. Helaas duurt het nog wel eventjes voordat het allemaal werkelijk qua ontwikkelingen in die richting gaat. Het maakt een eventuele OS of een wereldtentoonstelling wel opeens nog een stukje belangrijker voor de Rotterdamse regio.
Vorige week in "Tegenlicht", dat de ontwikkeling van steden en m.n. A'dam als thema had, schetsten meerdere woordvoerders zijdelings een somber beeld mbt de ontwikkeling van Rotterdam. Daarbij werden parallellen getrokken met de ontvolking van noord-oost Engeland (brain drain naar zuid-oosten regio groot-Londen) en zelfs de duistere toekomst van Pittsburgh en Detroit. De vraag werd gesteld of Rotterdam wel een goede economische toekomst kan hebben als stad die zelfstandig concurreert met andere steden. Uit het programma kwam naar voren dat de regio A'dam - R'dam - Antwerpen - Brussel ook mondiaal één van de sterke motoren is. De boodschap was dat juist in deze regiovorming de toekomstige kracht zou kunnen liggen, wat dus een fundamentele herbezinning van steden op de eigen positie inhoudt. Een visie om over na te denken, lijkt mij.
 

·
Registered
Joined
·
35,093 Posts
^^ Zeker is dat iets om over na te denken, maar die uitzending van Tegenlicht heeft door de gekozen vorm wel heel wat losgemaakt aan discussie, zie ook het topic TV Tips in the Nieuws sectie wat daar uitgebreid op ingaat. De regiovorming is goed, en dient naar mijn "deze keer niet zo bescheiden mening" sterk te worden ondersteund door veel betere verbindingen over de weg, het spoor, het water en de lucht en een goede ruimtelijke ordening van die vebrindingen. Alleen zo kan een regio "Amsterdam-Utrecht-Den Haag-Rotterdam-Breda-Antwerpen-Brussel" (al die steden horen in dit rijtje thuis omdat ze aan die infrastructuurassen liggen als de A4 (helaas nog steeds niet af) en de HSL (rijdt helaas ook nog steeds niet van A'dam tot Parijs) uitgroeien tot een megaregio. Het Ruhrgebiet ligt wat mij betreft te ver van deze regio af om daarmee vereenzelvigd te kunnen worden als onderdeel van deze mega-regio. Dat die genoemde verbindingen langs de hoofdassen er anno 2009 nog steeds niet zijn geeft al direct de makke van deze regiovorming aan die wat mij betreft zeker potentie heeft

Als clusterstad zal Amsterdam-Almere-Utrecht het uiteindelijk winnen (dat doen ze nu al ruimschoots) van de clusterstad Den Haag-Rotterdam-Dordrecht. Maar dat wil niet zeggen dat die steden niet een eigen en zelfstandige toekomst in deze megaregio kunnen en zullen hebben. Ook het blok Antwerpen-Brussel zal een sterke component van deze cluster blijken te zijn.

Het creëren van betere woonmilieus is voor Den Haag en (vooral) Rotterdam erg belangrijk om haar ambities waar te kunnen maken. Maar de verbindingen zijn m.i. de factor waar alles mee staat of valt. Ook al haal je er misschien niet de bedrijven mee binnen die je graag hebt, je kan de braindrain daarmee ook voorkomen. Goedkoper en dynamisch stedelijk wonen in Rotterdam terwijl je 19 minuten HSL verder werkt op Schiphol of 25 minuten verder werkt op de Zuidas.

Juist het gebrek aan een megacity zoals Londen, en de relatief en absoluut beperkte afstanden tussen de huidige grote bevolkingscentra in dit gebied kunnen en moeten zo'n dodelijke braindrain voorkomen. Dat zou planologisch NL zich wat mij betreft eens goed moeten realiseren. ;)
 
1 - 6 of 6 Posts
Top