SkyscraperCity Forum banner
1 - 8 of 8 Posts

·
Banned
Joined
·
5,207 Posts
Çà÷îò! Ãðàìîòíî âûáðàë âðåìÿ, âèäàòü, ÷òîá ñòîëüêî çâåðåé çà îäèí ïîõîä óâèäåòü.
Íå çíàþ, ìîæåò íàñòðîåíèÿ íå áûëî, íî çîîïàðê îñòàâèë âïå÷àòëåíèå óíûëîå ñîâåðøåííî - êàê íà 30 ëåò íàçàä ïîïàë, ñòàðûå âîëüåðû, ãðÿçíûå âÿëûå æèâîòíûå...
 
1 - 8 of 8 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top