SkyscraperCity Forum banner

?

Most Fordoński

1285 Views 6 Replies 6 Participants Last post by  nikmin
1 - 2 of 7 Posts
Ten most w rzeczywistości jest koloru zielonego (+ żółte barierki). Zastosowałem tutaj ziarno i kolorystykę old photo, celem nadania zdjęciu trochę przyciężkiego, industrialnego klimatu...
1 - 2 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top