SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

· Registered
Joined
·
4,869 Posts
Gradnja Katedrale najavljena za ovu godinu.
Po meni bi puno uljepsalo onaj dio kod Mepasa.
Jos samo da dvoranu izgrade (koju ce otvoriti Bešlićev pra pra unuk).
Evo jedina slika koja postoji za ovu crkvu:

Imaju li igdje malo bolje i veće slike, skice, makete, renderi, modeli ovo ono. Ovo je premaleno.
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top