SkyscraperCity Forum banner

Mostar | Мостар - Katedrala Kristova Uskrsnuća

17526 Views 65 Replies 23 Participants Last post by  VITESKI RED ZMAJA
Gradnja Katedrale najavljena za ovu godinu.
Po meni bi puno uljepsalo onaj dio kod Mepasa.
Jos samo da dvoranu izgrade (koju ce otvoriti Bešlićev pra pra unuk).
Evo jedina slika koja postoji za ovu crkvu:

See less See more
  • Like
Reactions: 1
1 - 1 of 66 Posts
Problem je sto je poceta gradit na privattnom vlasništvu bez da se platila naknada a mislim da se radi o jednoj srpskoj porodici koja trazi 2 miliona maraka
1 - 1 of 66 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top