SkyscraperCity Forum banner

Mostar | Мостар - Katedrala Kristova Uskrsnuća

18077 Views 65 Replies 23 Participants Last post by  VITESKI RED ZMAJA
Gradnja Katedrale najavljena za ovu godinu.
Po meni bi puno uljepsalo onaj dio kod Mepasa.
Jos samo da dvoranu izgrade (koju ce otvoriti Bešlićev pra pra unuk).
Evo jedina slika koja postoji za ovu crkvu:

See less See more
  • Like
Reactions: 1
1 - 1 of 66 Posts
4
Meni je ova u Tuzli daleko najljepsi novoizgradjeni sakralni objekat u BiH

:master:
See less See more
  • Like
Reactions: 2
1 - 1 of 66 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top