SkyscraperCity Forum banner

MOSTAR | Мостар - Mostar City Tower | 50m

29110 Views 95 Replies 22 Participants Last post by  AdiMostarac
Mostar City Tower | 50m

Lokacija: Šetalište Nikole Šubića Zrinjskog
Visina: 50 m:cheers:^^

Očekujem čitav pdf 3D vizualizacije pa zaljepim ostatak materijala (rendere). :banana:
1 - 1 of 96 Posts
Hajde da razmotrimo i neke druge aspekte....

Dakle, ovo je možda i lijep objekat, ali mu tamo nije mjesto!
Svaki grad, pa i Mostar, mora na najbolji način sačuvati i dio graditeljskog naslijeđa svoje prošlosti. Ako prostor Starog grada sasvim logično predstavlja zaštićeni prostor graditeljskog naslijeđa iz Otomanskog razdoblja, onda se ovaj objekat definitivno ne uklapa u povijesni 'trokut' graditeljskog naslijeđa iz vremena Austrougarske monarhije, a određuju ga Stara gimnazija - Šetalište - Rektorat - Liska ulica - Zgrada Napretka - Vijećnica - Stara gimnazija.
Ovaj mali prostor koji obiluje značajnim građevinama iz spomenutog perioda treba sačuvati, a objekte poput ove 'staklarije' treba locirati na neko drugo mjesto. Negdje naprijed je naveden primjer novoizgrađenog objekta koji se arhitektonski uklapa u ovo područje pa mislim da bi i na ovoj lokaciji mogao biti izgrađen kompatibilan kompleks.
Ovdje se ne dotičem nekih tehničkih aspekata koji također ne govore u prilog gradnji ovakvog objekta na ovom mjestu, ali o tom neki drugi put.
:eek:hno: :eek:hno: :eek:hno:
  • Like
Reactions: corvus_edin
1 - 1 of 96 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top