SkyscraperCity Forum banner

Mpzp z myślą o terenach zielonych

792 Views 1 Reply 2 Participants Last post by  ChrisPL
Witam. Jeśli nie można zakładać tutaj tematów to sorry, nie wiem czy lepiej bylo to napisać w HP.
Poszukuję mpzm modelowych osiedli, które są zaprojektowanych z myślą o terenach zielonych. Ktoś może mógłby podrzucić jakieś ciekawe przykłady?
Z góry dziękuję
1 - 2 of 2 Posts
Mój wykładowca na studiach dostawał wścieklizny, gdy ktoś używał określenia "tereny zielone". Tereny zielone to są jak sobie weźmiecie farbą pomalujecie. W planowaniu przestrzennym są tereny zieleni :troll:
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top