SkyscraperCity Forum banner

?

Na dachu

1202 Views 5 Replies 4 Participants Last post by  Sponsor
1 - 6 of 6 Posts
Podrasowalem ostrosc. ;)
IMHO zepsułeś tym zdjęcie.
Mnie sie widzi bardziej w tej wersji, orginal po przycinkach byl mocno rozmyty.
Bardzo przyjemna widokówka, super wyszły te dachy. Brakuje mi tu tylko jakiegoś smaczku, warto by było pobawić się trochę obróbką - tak to trochę jałowo.
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top