SkyscraperCity Forum banner

???

1 - 5 of 5 Posts

·
Joined
·
2,187 Posts
Bardzo mi się podoba to zdjęcie. Niesamowicie plastyczne. Czego to ja nie widzę w tej szybie...
Podobnie jak Kr3cik nie ocenie, a zły jestem wielce, że akurat w tematycznym wystawiłeś...
 
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top