SkyscraperCity Forum banner

.

Na polach, w cieniu fabryk...

1093 Views 4 Replies 5 Participants Last post by  jacekzpulaw
1 - 5 of 5 Posts
Mmm...świetnie uchwycone! Takie spokojne :) To jednak już tylko 9/10 :D
Rewelacyjne ujęcie, chociaż szkoda, że skadrowałeś je do rozmiarów panoramy. Myślę, że spokojnie mogłeś się decydować na tradycyjny obrazek ukazując więcej nieba.
Fajne kolory, pełna nostalgia za czymś minionym...9/10
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top