SkyscraperCity Forum banner

Najlepsze i najgorsze stolice w europie

4057 Views 0 Replies 1 Participant Last post by  Wysokie konstrukcje
Pod względem architektury. Jest 46 stolic. Zróbcie ranking od miasta,które jest najlepsze pod względem urbanistyki i skyline a które najgorsze. Ewentualnie w skali 0-10 z połówkami jak wam się podoba.
1 - 1 of 1 Posts
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top