Skyscraper City Forum banner
1 - 7 of 7 Posts

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #1 ·
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #2 ·
.......
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #3 ·
....
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #4 ·
ศูนย์ประชุมนิทรรศการ ๑๐๐ ไร่ งบ ๑,๒๐๐ ล้านบาทรองรับเออีซี

มทส.ผลักดันศูนย์ประชุมและจัดแสดงนิทรรศการ ๖๐,๐๐๐ ตารางเมตร ใหญ่ระดับภาคอีสานตอนล่าง เสนอกระทรวงศึกษาธิการและสภาพัฒน์ฯ ตอบสนองยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศและประชาคมอาเซียน อธิการบดีเตรียมพื้นที่ ๑๐๐ ไร่บริเวณเทคโนธานี รองรับผู้เข้าร่วมประชุมและกิจกรรมต่างๆ ได้พร้อมกัน ๑๕,๐๐๐ คน หากได้รับการจัดสรรงบ ๑,๒๐๐ ล้านบาท พร้อมก่อสร้างได้ทันที

ตามที่มีการผลักดันโครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและจัดแสดงนิทรรศการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.) อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยงบประมาณ ๑,๒๐๐ ล้านบาท เพื่อรองรับจัดการประชุมและการจัดแสดงนิทรรศการขนาดใหญ่ระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งงานแสดงสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ในเขตจังหวัดนครราชสีมาและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่จังหวัดสุรินทร์ มีมติเห็นชอบในหลักการแล้วนั้น

ล่าสุดศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดเผยกับ “โคราชคนอีสาน” ว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.) กำลังเตรียมผลักดันโครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและจัดแสดงนิทรรศการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นศูนย์ประชุมนานาชาติและจัดแสดงนิทรรศการขนาดใหญ่ ในพื้นที่ ๑๐๐ ไร่ บริเวณเทคโนธานีของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะคล้ายกับศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ส่วนภูมิภาค ที่ได้ดำเนินการก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดภูเก็ต โดยศูนย์ประชุมแห่งนี้จะมีพื้นที่ใช้สอยรวม ๖๐,๐๐๐ ตารางเมตร ประกอบด้วย อาคารศูนย์ประชุมและสัมมนา (Meeting and Convention Center), ส่วนจัดแสดงงานและนิทรรศการ (Exhibition Hall), ศูนย์ธุรกิจ (Business Center), ศูนย์อาหารและห้องจัดเลี้ยง (Food Court and Ballroom) และพื้นที่จอดรถ (Parking Lot) มีระบบสาธารณูปโภคที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมและร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้พร้อมกัน ๑๕,๐๐๐ คน ใช้งบประมาณ ๑,๒๐๐ ล้านบาท มีระยะเวลาในการก่อสร้าง ๓ ปี แบ่งเป็นปีที่ ๑ จำนวน ๓๖๐ ล้านบาท, ปีที่ ๒ จำนวน ๔๘๐ ล้านบาท และปีที่ ๓ จำนวน ๓๖๐ ล้านบาท

อธิการบดี มทส. กล่าวถึงศักยภาพของจังหวัดนครราชสีมาว่า ประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ระหว่างสองประเทศยักษ์ใหญ่คือ จีนและอินเดีย ทั้งยังอยู่กลางระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนตอนบนและกลุ่มประเทศอาเซียนตอนล่าง จึงมีความได้เปรียบด้านภูมิยุทธศาสตร์ในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าขาย ขนส่ง บริการ การลงทุนกับประเทศเวียดนาม ลาว กัมพูชา และพม่า ผ่านภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด โดยรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้มีการลงทุนและดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อกระจายความเจริญมายังภูมิภาคนี้ ทั้งด้านคมนาคม เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม เพื่อสร้างโอกาสและสร้างสมรรถนะการแข่งขันเมื่อ AEC (Asean Economic Community หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) เกิดขึ้น เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ-นครราชสีมา, โครงการมอเตอร์เวย์ สายบางปะอิน-นครราชสีมา, โครงการขยายเส้นทางรถไฟระบบทางคู่ เป็นต้น สำหรับจังหวัดนครราชสีมาถือเป็นจังหวัดที่มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับสองของประเทศ เป็นศูนย์กลางทางด้านการคมนาคม อุตสาหกรรม การค้า ศูนย์ราชการ กองบัญชาการกองทัพ ตำรวจ ศูนย์การศึกษา และศูนย์การบริการสาธารณสุขที่สำคัญ และยังเป็นประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่สามารถเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ภาคกลางรวมทั้งพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออก ไปสู่กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Great Mekong Subregion, GMS) ได้

อธิการบดี มทส. กล่าวอีกว่า จากความสำคัญทางภูมิยุทธศาสตร์ดังกล่าวของจังหวัดนครราชสีมา ทำให้รัฐบาลมีการลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น การก่อสร้างโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, โครงการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม, การสร้างสนามบินส่วนภูมิภาคนครราชสีมา, การจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,โครงการผลิตไฟฟ้าแบบสูบกลับลำตะคอง, การสร้างสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬานานาชาติ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม โครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญและจำเป็นสำหรับภูมิภาคที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและสังคม ที่ยังขาดแคลนอยู่เป็นอย่างมากและมีความต้องการของทุกภาคส่วนอย่างยิ่ง คือศูนย์ประชุมและจัดแสดงนิทรรศการขนาดใหญ่ เพื่อรองรับจัดการประชุมและสัมมนา รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการ การแสดงด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ระดับชาติและนานาชาติที่ควรจัดในส่วนภูมิภาค เช่น งานประชุมและนิทรรศการมันสำปะหลังโลก งานประชุมและนิทรรศการกระบือโลก เป็นต้น การประชุมใหญ่ข้าราชการ ทหาร ตำรวจในภาคอีสาน การประชุมใหญ่และให้ความรู้แก่เกษตรกร การประชุมใหญ่ผู้ประกอบการ รวมเอสเอ็มอี ตลาดนัดแรงงาน นิทรรศการทางการศึกษา นิทรรศการทรัพย์สินทางปัญญา นิทรรศการเครื่องจักรกลการเกษตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร งานแสดงคอนเสิร์ต ดนตรี หัตกรรม เป็นต้น

“ผมคิดว่าการก่อสร้างศูนย์ประชุมและจัดแสดงนิทรรศการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนี้ จะสามารถส่งเสริมศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทย ในการรองรับความต้องการของภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สอดรับกับการเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมไมซ์ (Meetings Incentive Travel Conventions and Exhibitions) และเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญเพื่อเตรียมการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ และองค์กรการค้าโลก(WTO) ในปี ๒๕๖๓ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าการประชุมครม.สัญจร เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่จังหวัดสุรินทร์ มีมติเห็นชอบในหลักการแล้ว แต่การผลักดันโครงการสำคัญนี้ยังคงต้องดำเนินต่อไป โดยมทส.ได้นำเสนอโครงการดังกล่าวผ่านไปยังกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อยืนยันว่าโครงการดังกล่าวจะมีส่วนส่งเสริมขีดความสามารถและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ในส่วนของ มทส.มีความพร้อมทุกอย่างทั้งพื้นที่รองรับการก่อสร้างและแบบก่อสร้าง หากได้รับจัดสรรงบประมาณสามารถสร้างได้ทันที” อธิการบดี มทส. กล่าวสรุป

อนึ่ง ปัจจุบันสถานที่การจัดประชุมและสัมมนาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.) คือ อาคารสุรพัฒน์ ๒ ที่มีความจุ ๓,๐๐๐ คน ในอดีตใช้ประโยชน์ในงานแสดงสินค้าและอุตสาหกรรม Wolrdtech 95 ปัจจุบันให้บริการรองรับความต้องการจัดประชุมและสัมมนาของภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมาและภูมิภาคใกล้เคียง เช่น การจัดประชุมของหน่วยงานราชการ ครู องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ทหาร ตำรวจ สาธารณสุข งานพิธี เป็นต้น รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร งานพิธีพระราชทานเข็มกาชาด งานวันเกษตรแห่งชาติ งานตลาดนัดอุดมศึกษา การประชุมใหญ่สามัญสหกรณ์ครูประจำปี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานนับหมื่นคนในแต่ละกิจกรรมล้นความจุที่จะรองรับได้ มทส.จึงผลักดันโครงการศูนย์ประชุมและนิทรรศการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมารองรับ

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๓๘ ฉบับที่ ๒๑๒๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ - วันจันทร์ที่ ๒๔ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

http://www.koratdaily.com/blog.php?id=1495

https://www.dailynews.co.th/education/038971
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #5 ·
พ่อเมืองย่าโมของบกว่า 2,400 ล้านพัฒนา 6 โครงการใหญ่ใน ครม.สัญจรสัปดาห์หน้า

โดย MGR Online 3 พฤษภาคม 2561 08:29 น.

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - ผู้ว่าฯ เมืองย่าโมเตรียมชง 6 โครงการใหญ่เสนอ “นายกฯ ตู่” ครม.สัญจรนครชัยบุรินทร์ที่บุรีรัมย์ 7-8 พ.ค.นี้ รวมกว่า 2,400 ล้านบาท

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยถึงการประชุม ครม.สัญจรกลุ่มนครชัยบุรินทร์ นำพื้นที่ 4 จังหวัดอีสานตอนล่าง มี จ.นครราชสีมา, จ.บุรีรัมย์ (เจ้าภาพ), จ.ชัยภูมิ และ จ.สุรินทร์ กับงานนโยบายที่ให้ทำเมื่อครั้ง ครม.สัญจรที่ จ.นครราชสีมา ว่า จังหวัดนครราชสีมาได้เตรียมโครงการเสนอที่ประชุม ครม.สัญจร ที่ จ.บุรีรัมย์ในวันที่ 7-8 พ.ค.นี้ รวม 5 โครงการใหญ่ ประกอบด้วย

1. โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมขนาดใหญ่และจัดแสดงนิทรรศการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ความจุ 15,000 คน มูลค่า 1,200 ล้านบาท

2. โครงการก่อสร้างศูนย์รวมตู้คอนเทนเนอร์และเปลี่ยนโหมดขนส่ง (Korat ICD) เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพจากโครงการรถไฟรางคู่ของรัฐบาลที่จะก่อสร้างเสร็จในอนาคต เพื่อให้ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมตามแผนของกลุ่มจังหวัด, เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับแผนการขนส่งของประเทศ, เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าและต้นทุนการขนส่งสินค้าของประเทศลดลง และลดความแออัดของการตรวจสอบด้านศุลกากรที่ท่าเรือแหลมฉบัง การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อสร้างสนามบินสุรินทร์ เพื่อการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว แผนแม่บทการพัฒนาเมืองใหม่นครราชสีมา เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มูลค่าการลงทุน สำหรับการออกแบบ 70 ล้านบาท

3. เร่งดำเนินการระบบขนส่งมวลชนในเขตเมืองโคราช LRT ซึ่งได้ออกแบบไว้แล้ว 4. การพัฒนาเส้นทางเชื่อมจุดขนถ่ายสินค้า (CY) อ.บัวใหญ่-ชัยภูมิ เป็นถนน 4 เลน มูลค่า 1,200 ล้านบาท

5. โครงการผันน้ำด้วยระบบท่อ จากอ่างเก็บน้ำหนองกก ลุ่มน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง แก้ปัญหาภัยแล้งที่ อ.พระทองคำ ระยะทาง 11 กม. ใช้งบประมาณ 30 ล้านบาท สามารถแก้แล้งซ้ำซากในพื้นที่ดังกล่าว

6. โครงการโลกของช้าง (Elephant World) โครงการสร้างพิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์เฉลิมพระเกียรตินครราชสีมา เป็นอุทยานธรณีโลกซึ่งกำลังนำเสนอต่อยูเนสโก เสนอของบไป 80 ล้านบาท รวมเสนอของบประมาณดำเนินการทั้ง 6 โครงการเป็นเงินทั้งสิ้น 2,480 ล้านบาท

http://www.manager.co.th/euro2004/ViewNews.aspx?NewsID=9610000043464
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #6 ·
งบประมาณ 1,370.ล้านบาท อาทิ โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและจัดแสดงนิทรรศการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

5/5/2561 https://www.prachachat.net/politics/news-153752
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #8 ·
ข้อเสนอการสร้างศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ เพื่อให้นครราชสีมาเป็น “ไมซ์ ซิตี้” มอบให้สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (ทีเส็บ) รับไปศึกษาความเหมาะสม

9 พ.ค. 2561 https://www.thairath.co.th/content/1276647
 
1 - 7 of 7 Posts
Top