SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

·
Registered
Joined
·
687 Posts
Discussion Starter · #1 ·
برج رویا رزیدنس
برج رویا رزیدنس در زمینی به متراژ 2200 متر و در 25 طبقه با تعداد 95 واحد در شهرک نمک آبرود و در فضای سبز و دلنشین شمال ایران احداث می گردد.
متراژ واحد ها از 100 متر تا 150 متر دو و سه خوابه که در طبقات بالا تعداد محدودی بالای 180 متر طراحی گردیده است. در طراحی پلان های این برج از آخرین المان های طراحی مدرن استفاده شده تا ساکنین در آن آرامترین و مدرن ترین لحظات زندگی خود را تجربه کنند.
توجه خاص به ویوی مناسب و چشم نواز در تمامی واحد ها از مشخصه های بارز طراحی این برج می باشد.
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top