SkyscraperCity Forum banner

Zbieram na drugie piwo :)

Naprzód! Zdobądźmy Świat!

867 Views 1 Reply 2 Participants Last post by  ryszard ochucki
1 - 2 of 2 Posts
Pomysł fajny ale wykonanie podoba mi się na 8. Szkoda, że nie udało Ci się zrobić zdjęcia w lepszych warunkach pogodowych.
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top