SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

·
Registered
Joined
·
4 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Witam! Orientuje się ktoś może jaka jest cena wykonania nasypu zbrojonego geosiatką? Nigdzie nie mogę znaleźć ceny jakiegoś przykładowego nasypu. Może potrafi ktoś chociaż określić procentowo cenę wykonania zbrojenia geosiatką w stosunku do wykonania nasypu niezbrojonego?
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top