SkyscraperCity Forum banner

Neo zgodovinska arhitektura / Neo Historic Architecture

4194 Views 8 Replies 8 Participants Last post by  Hed_Kandi
Živijo,

Sprašujem se, ali obstajajo nove ali nedavno zgrajene stavbe, ki so zgrajene v zgodovinskem slogu arhitekture.

Trenutno imam nit v arhitekturnem forumu, v katerem so na novo zgrajene stavbe, ki so zgrajene v zgodovinski obliki.

Oglejte si temo tukaj:

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1022349

Želim dodati še nekaj primerov iz Slovenije, zato vas prosimo, da objavite primere v zgornjem niti.

Hvala vnaprej!
Hi,

I am wondering if there are any new or recently constructed buildings which are built in a historic architecture style.

I currently have a thread in the architecture forum which features newly constructed buildings that are built in historic form.

Please see thread here:

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1022349

I would like to have a few examples from Slovenia added so please feel to post examples in the above thread.

Thanks in advance!
See less See more
1 - 1 of 9 Posts
Fortunately we have zero to none, at least as much as I can remember, unfortunately though we are about to get one such crappy project in Ljubljana.
1 - 1 of 9 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top