SkyscraperCity Forum banner

Neo zgodovinska arhitektura / Neo Historic Architecture

4192 Views 8 Replies 8 Participants Last post by  Hed_Kandi
Živijo,

Sprašujem se, ali obstajajo nove ali nedavno zgrajene stavbe, ki so zgrajene v zgodovinskem slogu arhitekture.

Trenutno imam nit v arhitekturnem forumu, v katerem so na novo zgrajene stavbe, ki so zgrajene v zgodovinski obliki.

Oglejte si temo tukaj:

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1022349

Želim dodati še nekaj primerov iz Slovenije, zato vas prosimo, da objavite primere v zgornjem niti.

Hvala vnaprej!
Hi,

I am wondering if there are any new or recently constructed buildings which are built in a historic architecture style.

I currently have a thread in the architecture forum which features newly constructed buildings that are built in historic form.

Please see thread here:

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1022349

I would like to have a few examples from Slovenia added so please feel to post examples in the above thread.

Thanks in advance!
See less See more
1 - 1 of 9 Posts
Prebujno restavriranje stavb v 'kao' zgodovinskem stilu se lahko dogaja tudi pri obnovah, kar lahko vidimo na Bregu. Originalni rustiki drugih podobnih zgradb v Ljubljani so očitno premalo imenitni. Vedno se zdrznem, ko grem mimo.
Tole se mi pa ne zdi pošteno. Lastnik je kljub kvalitetni sanaciji bil obsojen na kapilarno vlago in razkroj fasade. Zaradi tega je sledila izjemno draga ponovna sanacija fasade pritličja, ki so ga oblekli v kamen z zračnim mostom. Na ta način je dosegel, da je stravba trajno lepa in ugledna.
  • Like
Reactions: 4
1 - 1 of 9 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top