Skyscraper City Forum banner

Одобрявате ли?

1 - 20 of 1001 Posts

·
Moderator
Joined
·
39,985 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Обявиха търга за новия трамвай от Семинарията до "Дървеница"Столична община обяви търга за "Изграждане на нова трамвайна линия от "Семинарията"до кв."Дървеница". Обектът е част от Операция 1.5 "Системи за устойчив градски транспорт" на проекта за интегриран градски транспорт на София с финансиране от ОПРР. Търгът е последен за проекта.

Според тръжната документация в поръчката се включва:
- изготвяне на работен инвестиционен проект въз основа на приложения идеен инвестиционен проект;
- изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) по изработения и одобрен работен проект за новата трамвайна линия

В обхвата на изграждането на новата трамвайна линия се включва обновяването на 18 спирки ( по 9 във всяка посока), което включва: пълен ремонт на пероните на съществуващите 11 спирки, изграждане на 7 нови спирки, монтиране на нови спиркови навеси и спиркови знаци с вградено електронно информационно табло и кошчета за отпадъци.

Стойността на проекта е 20 559 189 лева без ДДС. Строителството следва да завърши за 270 дни, или 9 месеца.

Критерий за възлагане е икономически най-изгодна оферта, като показателят цена нови 60 точки, срокът за изпълнение - 20 точки, техническият показател - 20 точки, от които 9 са за
оценка на техническите показатели на релсовия път, 8 - за оценка на техническите показатели на контактната мрежа, 3 - за оценка на качеството на шумозащитните прегради.

Документи се получават до 16 часа на 11 юли 2014 г. Оферти се подават до 17.30 часа на 21 юли 2014 г. Отваряне им е предвидено за 10 часа на 22 юли 2014 г.
http://infrastructure.bg/news/2014/06/29/2332685_obiaviha_turga_za_noviia_tramvai_ot_seminariiata_do/
 

·
Moderator
Joined
·
39,985 Posts
Discussion Starter · #2 ·
Версия за печат

00087-2014-0092​
Технически редакции
07.07.2014 15:47 ч. : промяна преди публикуване
затвори
Технически редакции
07.07.2014 15:47 ч. : 07/07/2014 15:15 промяна преди публикуване
затвори
Технически редакции
07.07.2014 15:47 ч. : 07/07/2014 15:15 промяна преди публикуване
затвори
BG-София:

РЕШЕНИЕ


Номер: СО-РД-09-03-119 от 04.07.2014 г.

чл. 3, ал. 1 от ЗОП


Б) за промянаІ: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)


I.1) Наименование и адресСтолична община, ул. "Московска" №33, За: Станислава Цветкова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9377530, E-mail: [email protected], Факс: 02 9377561
Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и концесии", ул. "Париж" №3, партер, стая №6Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sofia.bg.
Адрес на профила на купувача: www.sofia.bg.


I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/иРегионален или местен орган


Основна дейност на възложителяОбществени услуги
Б) ЗА ПРОМЯНА
Информацията е за целите наизвършване на промяна/техническа редакцияІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
II.1) Обект на поръчката
Строителство

II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя“Изграждане на нова трамвайна линия от “Семинарията”до кв.”Дървеница” на Столична община във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG BG161PO001/1.5-02/2011/001 „Операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт”, сключен между Столична община и МРРБ"


II.3) Кратко описание на поръчкатаОбект на настоящата обществена поръчка е “Изграждане на нова трамвайна линия от “Семинарията” до кв.”Дървеница”” на Столична община във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG BG161PO001/1.5-02/2011/001 „Операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт”, сключен между Столична община и МРР", а именно: - Изготвяне на работен инвестиционен проект въз основа на приложения идеен инвестиционен проект. - Изпълнение на строително-монтажните работи /СМР/ по изработения и одобрен работен проект за “Изграждане на нова трамвайна линия от “Семинарията” до кв. ”Дървеница” във всичките му части.


II.4) Общ терминологичен речник (CPV)45234121, 45234126, 34941300, 45234160, 71311230

Описание:Строителни и монтажни работи на трамвайни релсови пътища
Строителни и монтажни работи на трамвайни линии
Трамвайни релси
Работи по изграждане на контактна мрежа
Инженерни услуги по проектиране и конструиране на релсови пътища
ІI.5) Вид на процедуратаОткрита процедураІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
III.1) Процедурата е открита с решениеномер: СО-РД-09-03-101 от 27.06.2014 г.

III.3) Справка за обявления, подадени по електронен пътУпълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"


Година и номер на документа:2014-611788

III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1) Номер на обявлението в ОВ: 2014/S 124 - 220182 от 02.07.2014 г.

III.4.2) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 87-2014-92

III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчкирешение и обявление за поръчка


III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки611788


III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление27.06.2014 г.ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП


V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ
V.1) Причина за корекциите/допълненията:И двете


V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)


V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени: III.2.3) Технически възможности, информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:


Вместо: За доказване на технически възможности и квалификация участниците представят: 1. за доказване на опита в проектирането – списък съгласно Образец № 8 с договори за изпълнени не по-малко от 2 работни/технически проекти за изграждане и/или реконструкция на релсов път, контактни и кабелни мрежи за последните 3 г, включително стойностите, датите и получателите. Поне един от обектите да e комплексeн и да включва следните части: Релсов път, Пътни работи, Водоснабдяване и Канализация, Контактна мрежа, Кабелна мрежа, Електроснабдяване. За посочените в списъка обекти да се приложат референции от Възложителите с посочена дата и стойност на договора.2. За доказване на опита в строителството – списък съгласно Образец № 8 с договори за не по-малко от 2 обекта за извършване на строително- монтажни работи, сходни с предмета на поръчката /за изграждане и/или реконструкция на релсов път, контактни и кабелни мрежи/, изпълнени през последните 5 г. Поне един от обектите да e комплексeн и да включва следните части: Пътни работи, Релсов път, Водоснабдяване, Канализация, Контактна мрежа, Кабелна мрежа, Електроснабдяване. За посочените в списъка обекти да се приложат референции от Възложители с посочена стойност, дата и място на строителството, както и дали е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания.


Да се чете: За доказване на технически възможности и квалификация участниците представят: 1. за доказване на опита в проектирането – списък съгласно Образец № 8 с договори за изпълнени не по-малко от 2 работни/технически проекти за изграждане и/или реконструкция на релсов път, контактни и кабелни мрежи за последните 3 г, включително стойностите, датите и получателите. Поне един от обектите да e комплексeн и да включва следните части: Релсов път, Пътни работи, Водоснабдяване и Канализация, Контактна мрежа, Кабелна мрежа, Електроснабдяване. За посочените в списъка обекти да се приложат референции от Възложителите с посочена дата и стойност на договора.2. За доказване на опита в строителството – списък съгласно Образец № 8 с договори за не по-малко от 2 обекта за извършване на строително- монтажни работи, сходни с предмета на поръчката /за изграждане и/или реконструкция на релсов път, контактни и кабелни мрежи/, изпълнени през последните 5 г. Поне един от обектите да e комплексeн и да включва следните части: Пътни работи, Релсов път, Водоснабдяване, Канализация, Контактна мрежа, Кабелна мрежа, Електроснабдяване. За посочените в списъка обекти да се приложат референции от Възложители с посочена стойност, дата и място на строителството, както и дали е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Забележка: За доказване на техническите възможности по т.1 и т.2 на участниците възложителят ще приеме и договори за инженеринг.


Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени: III.2.3) Технически възможности, изисквано минимално/ни ниво/а: (в приложимите случаи)


Вместо: 4. квалификация на лицата, които ще изпълняват СМР на обекта: Кл.Е№2- Електроинженер- Квалиф.Електроинженер с ОКС „Магистър”, специалност: “Електроснабдяване”, „Ел. мрежи и централи” или “Електрофикация на транспорта” или еквивалент. опит: Най-малко 5 г. професионален опит по специалността, след придобиването на образованието;Да притежава V квалификационна група по електробезопасност


Да се чете: 4. квалификация на лицата, които ще изпълняват СМР на обекта: Кл.Е№2- Електроинженер- Квалиф.Електроинженер с ОКС „Магистър”, специалност: “Електроснабдяване”, „Ел. мрежи и централи” или “Електрофикация на транспорта” или еквивалент. опит: Най-малко 5 г. професионален опит по специалността, след придобиването на образованието;Да притежава V квалификационна група по електробезопасност или екв., придобита съгл. законодателството на друга държава.


Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени: VI.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи)


Вместо: Работници по изграждане и ремонт на контактни и кабелни мрежи: - мин.10 бр. Същите трябва да имат мин.5 г. опит.Всички работници по изграждане и ремонт на контактно-кабелна мрежа трябва да притежават мин.III-та квалификационна група по електробезопасност. Работниците по контактна мрежа трябва да притежават и Свидетелства за правоспособност ”машинист на подвижни работни площадки” или еквивалент.


Да се чете: Продължение от Раздел III 2.3. Технчески възможности: -Работници по изграждане и ремонт на контактни и кабелни мрежи: - мин.10 бр. Същите трябва да имат мин.5 г. опит.Всички работници по изграждане и ремонт на контактно-кабелна мрежа трябва да притежават мин.III-та квалификационна група по електробезопасност или екв квалификация, придобита съгласно законодателството на друга държава. Работниците по контактна мрежа трябва да притежават и Свидетелства за правоспособност ”машинист на подвижни работни площадки” или еквивалент


Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени: VI.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи)


Вместо: 8. Участникът да е внедрил следните системи:- ISO 9001:2008 за управление на качеството или еквивалент като обхвата на сертификата трябва да съответства на предмета на поръчката;- ISO 14001:2004 опазване на околната среда или еквивалент; - ОНSАS 18001:2007 за безопасни условия на труд в строителството или еквивалент.


Да се чете: 8. Участникът да е внедрил следните системи:- ISO 9001:2008 или еквивалент за управление на качеството или еквивалент като обхвата на сертификата трябва да съответства на предмета на поръчката;- ISO 14001:2004 или еквивалент за опазване на околната среда или еквивалент; - ОНSАS 18001:2007 или еквивалент за безопасни условия на труд в строителството или еквивалент.


V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:

Място на датите, които трябва да бъдат променени: Срок за получаване на офертите/заявленията за участие


Вместо: 21/07/2014 17:30

Да се чете: 31/07/2014 17:30

Място на датите, които трябва да бъдат променени: Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи


Вместо: 11/07/2014 16:00

Да се чете: 21/07/2014 16:00

Място на датите, които трябва да бъдат променени: Условия за отваряне на офертите


Вместо: 22/07/2014 10:00

Да се чете: 01/08/2014 11:00


VI: ОБЖАЛВАНЕ
VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалванеКомисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: [email protected], Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: www.cpc.bg.


VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ
07.07.2014 г.Възложител
Трите имена: Йорданка Асенова Фандъкова

Длъжност: Кмет на Столична община
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=614344&newver=2
 

·
Moderator
Joined
·
39,985 Posts
Discussion Starter · #3 ·
Поради многото офтопик, който се събра в темата за кръстовищата на две нива и поради вече обявената обществена поръчка е крайно време и този трамвай да получи собствена тема. За съжаление името не се събра и оставям на модераторския екип да прояви творчество и да го съкрати според техните виждания :D
 

·
Moderator
Joined
·
39,985 Posts
Discussion Starter · #4 ·
20 млн. лв. за нов трамвай до Студентски град

Столичната община търси изпълнител за нова трамвайна линия от Семинарията до „Дървеница". Прогнозната стойност е 20,5 млн. лв.

Проектът беше преработен след протести на граждани, тъй като трасето ще минава през Борисовата градина.

Живеещи в кварталите „Изгрев" и „Дианабад" смятат, че ще бъдат изсечени над 500 дървета покрай строежа на трасето.

Според експерти от общината техният брой ще е 94, повечето от които са стари, изсъхнали и опасни.

Сега пък жителите от района недоволстват, че се пуска обществена поръчка, преди да е одобрен планът за регулация на цялото трасе.

Според Гражданска инициатива за обществен и релсов транспорт обаче процедурата е обявена в нарушение заради липса на устройствен план.

„В момента текат градоустройствени процедури. Няма конфликт с обявяването на поръчката. Работите ще започнат след влизане в сила на плана и ще се спазят всички законови изисквания", обясни зам.-кметът по транспорта Любомир Христов пред в."24 часа".

Новото трасе е част от големия проект за обновление на градския транспорт в столицата за 100 млн. лв. и се финансира по ОП „Регионалното развитие".

За да не бъдат загубени средствата по него, той трябва да е готов най-късно до октомври 2015 г.

„Очакваме, докато тече търгът, общинският съвет да одобри плана за регулация на трамвайното трасе и в отсечката от кръстовището на булевардите „Стоян Михайловски" и „Пейо Яворов" до гара „Пионер", заяви Любомир Христов, цитиран и от в. "Преса".
http://sofia.dir.bg/news.php?id=17017184
 

·
Banned
Joined
·
296 Posts
"във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG BG161PO001/1.5-02/2011/001 „Операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт”, сключен между Столична община и МРРБ"

Всичко е ясно
без реална нужда от това трамвайно трасе - парите требе да се усвоят
разбирай минимум 20 % откраднати!
 

·
Спасява&
Joined
·
7,092 Posts
И аз това се питам: в парка няма смисъл да е на павета. Там могат да я направят на трева.
 

·
Registered
Joined
·
16,501 Posts
Идеен проект трамвай Дървеница

Паветата са горе, при семинарията.

Ами просто там, където пише „покрито с трошен камък“ или „панелно покритие“ ще бъде заменено с тревичка.

* Страничното преминаване по Н. Габровски е заложено като идея, но не е прието на ниво ПУП, където е заложено централно преминаване на линията.
 

·
Registered
Joined
·
16,501 Posts
Тази линия нали щеше да бъде с трева ?
Всъщност, наскоро някой от общината (дали беше Христов или Диков, не помня) обясняваше как не можело по бул. България да има трева, защото така бил подаден проекта по европейската схема и не може да търпи промяна. (което си е така). Е, добре, ама този проект за Дървеница е по същата схема! Значи и тук няма да има трева. Остава само по Македония някой ден да пуснат тревица..
 

·
Registered
Joined
·
5,345 Posts
Всичко е ясно
без реална нужда от това трамвайно трасе - парите требе да се усвоят
разбирай минимум 20 % откраднати!
У нас се случват достатъчно реални лоши неща, за да трябва да търпим непрестанното плюене и храчене "по принцип", което някои практикувате като спорт. Хайде докажи какво ще бъде открадното, а ако не можеш пиши за нещо, за което знаеш.
 

·
Registered
Joined
·
8,028 Posts
Всъщност, наскоро някой от общината (дали беше Христов или Диков, не помня) обясняваше как не можело по бул. България да има трева, защото така бил подаден проекта по европейската схема и не може да търпи промяна. (което си е така). Е, добре, ама този проект за Дървеница е по същата схема! Значи и тук няма да има трева. Остава само по Македония някой ден да пуснат тревица..
Жалко. Точно в гората тревата би изглеждала съвсем на място. Плюс това за разлика от Македония тук от двете страни на трасето няма никакви пешеходни алеи, които според един наш принудително отдъхващ си съфорумец са сериозна пречка за засяването на трева. Да се чуди човек какво сеят между алеите в парковете си берлинчани, ама на - като не пътуваме, няма как да узнаем...
Всъщност няма нищо общо с това по коя схема е подадено, но има значение какво е подадено. Тоест като са ни одобрили чакъл, няма как да искаме да ни платят трева... Но за трасе, което тепърва ще се разработва проект за одобряване, оправдаването с "друг поръчва музиката" поне на мен ми звучи фалшиво.
 

·
Banned
Joined
·
296 Posts
У нас се случват достатъчно реални лоши неща, за да трябва да търпим непрестанното плюене и храчене "по принцип", което някои практикувате като спорт. Хайде докажи какво ще бъде открадното, а ако не можеш пиши за нещо, за което знаеш.
при липсата на всякаква практическа, икономическа и каквото се сетиш още обосновка за построяването на такова съоръжения в този му вид, според теб чий интереси се защитават?

Моите, и на десетките хиляди "потенциални клиенти" на съоръжението със сигурност - НЕ!

ако ти си в заверата за "усвояването" на средствата - тогава те разбирам за "говоренето" с/у мен, но не те оправдавам!
 

·
Registered
Joined
·
8,028 Posts
Не, но хората започват да се питат ти какво печелиш (или какво си загубил), като повтаряш едно и също постоянно, навсякъде, на всички...

особено при неспособноста ти да аргументираш твърденията си без голи приказки и лични нападки
 

·
Banned
Joined
·
296 Posts
Не, но хората започват да се питат ти какво печелиш, като повтаряш едно и също постоянно, навсякъде, на всички...

особено при неспособноста ти да аргументираш твърденията си без голи приказки и лични нападки
както се казва бия камбаната - дано някой чуе!
какъв да ми е интереса - дай предположение?
като теб по цял ден във всяка тема да "вземам отношение" да си запълвам времето , а ?

и как точно очакваш- да се аргументирам - да ти показвам документи СРСТ-та?
какво?
Факт, че общественият интерес е против това съоръжение,
факт, че въпреки това ще се прави, защото имало средства за усвояване, на никога нищо не говори ли?

абе много сте ларж, да не сме дубай или емирствата та да се чудим каква простотия да се построи?

това си е чиста форма кражба на средства!
а това как се надписват безогледно сметки при обществените поръчки, нали също няма как АЗ да го докажа тук!
или може би си фантазирам? теория на конспирацията и прочие.....
 

·
Спасява&
Joined
·
7,092 Posts
Интересният момент е преминаването под моста и къде и как ще разположат спирките...
 

·
Спасява&
Joined
·
7,092 Posts
Факт, че общественият интерес е против това съоръжение...
Я пак?
Чий интерес е против това съоръжение? Трите баби, които Обществен релсов излъгаха и самите те, които вечер сънуват мокри сънища за пущиняците, в които твърдят, че има транспортна задача за вече несъществуващата околовръстна линия ли?
 

·
Banned
Joined
·
296 Posts
Я пак?
Чий интерес е против това съоръжение? Трите баби, които Обществен релсов излъгаха и самите те, които вечер сънуват мокри сънища за пущиняците, в които твърдят, че има транспортна задача за вече несъществуващата околовръстна линия ли?
ха
ти на колко обсъждания си бил по този въпрос и преброи бабите?
айде някой да обясни аргументирано за кого се прави това нещо
как и кого ще обслужва, и как няма в пъти по-добра и евтина алтернатива за този железен кон, който ще превозва в по-голямата си част въздуха от дървеница до лозенец ?
 

·
Спасява&
Joined
·
7,092 Posts
ха
ти на колко обсъждания си бил по този въпрос и преброи бабите?
айде някой да обясни аргументирано за кого се прави това нещо
как и кого ще обслужва, и как няма в пъти по-добра и евтина алтернатива за този железен кон, който ще превозва в по-голямата си част въздуха от дървеница до лозенец ?
О, да - забравих за новософиянците, които живеят къде в купени, къде под наем апартаменти по Габровски и опищяват оратлъка, че няма да могат да си паркират под джамовете, като мине трамвая покрай тротоара.

Това пак не са аргументи: на обществените обсъждания за трасето по Бели Дунав пак се говореше, че ще е въздуховоз и се посочваше неадекватната А87 като пример, пак се пищеше, че ще настъпи апокалипсис и няма да има къде да се паркира. Пак се говореше, че само се крадат пари, пък сега трамвая не само си върви, ами и си вози достатъчен брой хора.

Искаш аргументирано - сега ще го получиш:
- това се прави, за да се запази трамвая към ж.к. Дървеница, който по ПУП трябва да навлезе в Студентски и да се удължи по бул. Св. Климент Охридски навътре във вилната зона;
- това се прави, за да може А94 да се закрие при един по-далекоперспективен хоризонт, когато се прокара контактна мрежа по бул. Св. Наум и може да се замени с тролей;
- това се прави, за да се разтовари А280, който след като спряха трамвая стана основен довозващ до пазара в Мусагеница и Дървеница за бабите и до метрото за целия комплекс с достатъчна конценцтрация около ЛТУ;
- това се прави, за да може трамвая да довозва и Студентите до Семинарията;
- това се прави, защото ни дава и възможност да поискаме А94 да спре да обслужва спирките, които ще дублира с трамвая (съответно пътникопотока му да се пренесе в трамвая) и да стане същински студентски автобус, в който студентите да могат да пътуват спокойно.

Но най-вече:
- това се прави, защото това трасе предоставя възможност за една по-директна връзка със Студентски град и в една далечна перспоектива можем да говорим за интегрирането му в система на скоростни трамваи:

 
1 - 20 of 1001 Posts
Top