SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

· Banned
Joined
·
4 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Nhượng suất mua căn hộ CCCC Viglcera​
Nhượng suất mua căn hộ của CCCC Viglaera – đối diện TTHNQG. Hiện đại, tiện nghi, hệ thống điện thông minh, nhận diện = mắt và vân tay, bể bơi, sân tennis, sân chơi trẻ em. Giá gốc 29,1tr. Nộp 60% gốc + chênh hợp lý, vào tên hợp đồng cho người mua.
Xin liên hệ: 0912 005 099
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top