SkyscraperCity Forum banner

Nha Trang | Panorama Square | 40fl | Approve

4357 Views 3 Replies 4 Participants Last post by  M&E Consultant
Nha Trang | Panorama Square | 40fl | Approved

Khu đất hai mặt tiền 48-48A Trần Phú và Nguyễn Thị Minh Khai, phường Lộc Thọ, Nha Trang sẽ thành dự án condotel mang tên Panorama Square.

Khu đất do Công ty TNHH MTV dịch vụ Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam nắm giữ từ năm 2008 đến nay nhưng chưa triển khai. Nay, chủ đầu tư dự án mới được nghe nói là Tập đoàn Hà Quang.

Panorama Square có diện tích 3.642 m2, quy mô xây dựng sẽ bao gồm 2 tầng hầm và 40 tầng cao. Thiết kế rất lung linh.

https://www.reic.vn/bat-dong-san/66...h-khai-phuong-loc-tho-nha-trang-se-thanh.html

Panorama Square 1 by Tan Dang Thanh, on Flickr

Panorama Square 2 by Tan Dang Thanh, on Flickr

Panorama Square 3 by Tan Dang Thanh, on Flickr

Panorama Square 4 by Tan Dang Thanh, on Flickr
See less See more
4
  • Like
Reactions: 1
1 - 4 of 4 Posts
Khu đất hai mặt tiền 48-48A Trần Phú và Nguyễn Thị Minh Khai, phường Lộc Thọ, Nha Trang sẽ thành dự án condotel mang tên Panorama Square.

Khu đất do Công ty TNHH MTV dịch vụ Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam nắm giữ từ năm 2008 đến nay nhưng chưa triển khai. Nay, chủ đầu tư dự án mới được nghe nói là Tập đoàn Hà Quang.

Panorama Square có diện tích 3.642 m2, quy mô xây dựng sẽ bao gồm 2 tầng hầm và 40 tầng cao. Thiết kế rất lung linh.

https://www.reic.vn/bat-dong-san/66...h-khai-phuong-loc-tho-nha-trang-se-thanh.html

Panorama Square 1 by Tan Dang Thanh, on Flickr

Panorama Square 2 by Tan Dang Thanh, on Flickr

Panorama Square 3 by Tan Dang Thanh, on Flickr

Panorama Square 4 by Tan Dang Thanh, on Flickr
hình như dự án vẫn treo ạ?
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top